Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

30. listopadu 2015 10:14, aktualizováno 09:14,

Dne 4. 11. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Požadovány byly následující informace:

1) Informaci o tom o jaký pozemek jde, jelikož KÚPK odbor životního prostředí v č. j. ŽP/8381/15 ze dne 29. 10. 2015 se zmiňuje o pozemku XXX v k. ú. Žihobce.

2) Ve SDĚLENÍ ze dne 29. 10. 2015 se píše: Krajský úřad v odvolacím řízení potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru životního prostředí, č. j. 2247/15/ZPR/Kal ze dne 20. 7. 2015. Žádám tedy o kopii rozhodnutí, který potvrdil rozhodnutí MÚ Sušice.

3) Kopii dopisu (vyjádření) Obce Žihobce k podnětu ze dne 26. 8. 2015 a následnému vysvětlení ze dne 16. 9. 2015, na žádost KÚPK č. j. ŽP/8652/15 ze dne 10. 9. 2015.

Odpovědi:

ad 1) Krajský úřad ve svém sdělení ze dne 29. 10. 2015 nepřesně uvedl pozemek a ten zaměnil za neexistující.

ad 2) Anonymizovaná kopie rozhodnutí byla poskytnuta v příloze sdělení.

ad 3) Obec Žihobce k vyřízení podnětu ze dne 26. 8. 2015 a následnému vysvětlení ze dne 16. 9. 2015 žádné vyjádření, stanovisko ani jinou písemnost krajskému úřadu nepředložila.

Informace byla poskytnuta dne 19. 11. 2015, tedy v termínu daném zákonem č. 106/1999 Sb.