Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

10. listopadu 2015 15:12, aktualizováno 14:11,

Dne 23. 10. 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti bylo požadováno poskytnou informace týkající se státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách.

Žádost obsahovala tyto otázky:

1.1. Jsou v rámci kraje stanovena kritéria pro posuzování a hodnocení věcné stránky žádostí?
1.2. Pokud ano, jaká kritéria to jsou? Pokud ne, jakým způsobem hodnocení probíhá?
2.1. Je za účelem hodnocení věcné stránky žádosti sestavována komise na úrovni kraj?
2.2. Jak a čím je tato komise formálně ustavována?
2.3. Má jednací řád? Pokud ano, prosíme o jeho zaslání. Pokud ne, jaká jsou pravidla pro jednání této komise?
2.4. Pokud komise sestavována není, jakým způsobem probíhá externí hodnocení žádosti (viz část VIII, odst. 2 Metodiky)?
3.1. Kdo jmenovitě se na hodnocení věcné stránky žádosti na úrovni Vašeho kraje v roce 2015 podílí?
3.2. Podle jakého klíče jsou hodnotitelé vybíráni, příp. na základě čeho jsou právě tyto osoby oprávněny žádosti hodnotit?
 
Odpovědi:
 
Bod 1.1. Při hodnocení žádostí o dotaci z finančních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vychází Plzeňský kraj z platné Metodiky MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013 – 2018 č. j. MŠMT-18917/2012-27/2, z Doporučení hodnocení programů prevence MŠMT a z limitů stanovených MŠMT pro Plzeňský kraj.
Bod 1.2. Hodnocení je prováděno prostřednictvím informačního systému projektů prevence http://is-prevence-admin.nidm.cz/sign-in. Žádosti jsou bodově ohodnoceny.
Bod 2.1. Za účelem posuzování věcné stránky žádostí není sestavována komise. Hodnocení provádí krajská školská koordinátorka prevence (dále jen KŠKP). V procesu hodnocení žádostí komunikuje s žadateli a při hodnocení žádostí škol s metodiky prevence v Pedagogicko-psychologické poradně (dále jen MP v PPP).
Body 2.2. a 2.3. jsou vzhledem k bodu 2.1. irelevantní.
Bod 2.4. Externí hodnocení žádostí provádí KŠKP. Komunikuje se žadateli a MP v PPP. Při hodnocení postupuje dle doporučení MŠMT, v souladu s platnou metodikou MŠMT a dle stanoveného finančního limitu. Bodové hodnocení jednotlivých žádostí je zaznamenáno do informačního systému projektů prevence. Hodnocení žádostí KŠKP má pouze doporučující charakter, o výběru žadatelů a poskytnutí dotace rozhoduje komise MŠMT.
Bod 3.1. Na hodnocení věcné stránky žádostí se v roce 2015 podílí:
Bc. Hana Dadučová, KŠKP
Mgr. Martina Vlčková, MP v PPP
Mgr. Milan Žižka, MP v PPP
Mgr. Věra Čiková, MP v PPP
Bc. Petra Veselá, MP v PPP
Bod 3.2. Hodnotitelé jsou vybíráni na základě jejich pracovního zařazení, náplně práce a znalosti terénu.
 
Žádost byla vyřízena v termínu daném zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to dne 6. 11. 2015.