Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

09. února 2018 12:15, aktualizováno 23. března 2018 11:40, Mgr. Michaela Černá

Plzeňský kraj uspěl se svou žádostí ve výzvě Implementace krajských akčních plánů I a byl tak podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou 12. června 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a získal dotaci dosahující maximální výše 87 152 623,71 Kč. Realizace spadá do období 1.  1. 2018 až 31. 12. 2020.

Projekt řeší komplexní rozvoj odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory. Realizovány budou aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků, motivační aktivity pro žáky mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání, proběhnou semináře a workshopy pro rozvoj kariérového poradenství a čtenářské a matematické gramotnosti a budou dovybaveny odborné učebny na zapojených středních školách.  

V rámci projektu dojde k modernizaci vybavení na středních školách. Inovované prostředí vybavené moderními přístroji přispěje k rozvoji partnerských středních škol jako center technického a přírodovědného vzdělávání v příslušných regionech Plzeňského kraje. Toto moderní zázemí zkvalitní podmínky pro výkon práce pedagogů, kteří tak budou dále rozvíjet své odborné kompetence, které budou moci aplikovat ve výuce.

Ve spolupráci se ZČU proběhne soutěž robotiky. Plzeňský kraj bude také pořádat kempy pro žáky středních, základních a mateřských škol, které budou nabídnuty i žákům z ostatních škol, které nejsou zapojeny do projektu. Letní kempy budou zaměřené na polytechnické vzdělávání, výuku odborného německého jazyka, robotiku a podnikavost.

Dojte také k posílení kariérového poradenství na školách zejména formou informační, metodické a materiálové podpory pedagogických pracovníků. Podpora kariérového poradenství v průběhu projektu bude probíhat prostřednictvím několika dílčích aktivit, např. formou seminářů pro ředitele partnerských středních škol či semináře na téma prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Jedním z cílů projektu je také rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Na školách v souvislosti s tím dojde k dovybavení a modernizaci učeben vhodných pro výuku těchto dovedností, proběhnou workshopy a motivační aktivity k rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti u žáků středních škol. Vzniknou například čtenářské kluby, školní časopisy či proběhnou projektové dny.

Do projektu je zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje, které jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 71 základních a 13 mateřských škol v plzeňském regionu.