Plzeňský kraj zahájil realizaci projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

03. května 2018 14:07, aktualizováno 04. května 2018 09:02, Ing. Antonín Procházka

Logo

Popis a cíle projektu:
Je třeba zajistit a podpořit:
  - implementaci a zavedení jednotného výměnného formátu XML pro prvky technické mapy.
    Plzeňský kraj bude umět přijímat a vydávat data v novém výměnném formátu XML.
  - zavedení nové služby pro správu a údržbu dat technické infrastruktury v majetku obcí.
    Pořízení služby pro kraj a obce pro správu dat inženýrských sítí přímo v DMVS PK v Technologickém Centru kraje s vazbou na Jednotný výměnný formát XML.
  - vytvořit komponentu pro pořizování územně plánovací dokumentace (ÚPD) v jednotné digitální podobě v DMVS PK.
    Pořízení služby pro kraj a obce pro kompletní správu všech dat územně plánovací dokumentace obcí s vazbou na územně analytické podklady.
  - transformaci mapových archivů digitální technické mapy a jejich verifikaci a konsolidaci vytvořením jediného skladu s daty povrchové situace v datovém fondu digitální technické mapy (DTM PK), která budou v souladu se skutečným stavem v území Plzeňského kraje.
  - aktualizaci a pořízení příslušné provozní dokumentace a směrnic.
 
Předpokládané výdaje:
Předpokládané celkové výdaje projektu činí 24.659.700,- Kč vč. DPH a budou spolufinancovány ve výši 85 % způsobilých výdajů z prostředků EU v rámci 26. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu a 5 % z prostředků státního rozpočtu. Kofinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů a dofinancování 100 % případných nezpůsobilých výdajů zajistí příjemce podpory, tedy Plzeňský kraj.

Užívání dat a služeb projektu:
Je určeno pro uživatele z řad organizací veřejné správy a samosprávy (centrální úřady, města a obce), odborná veřejnost (geodeti, projektanti a správci dat veřejné infrastruktury).