Platforma Společné vzdělávání (inkluze)

obrazek
11. října 2016 07:03, aktualizováno 12. října 2016 13:19, Bc. Jan Honomichl

Platforma Společné vzdělávání (inkluze) byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna z jejích šesti dílčích pracovních skupin. Cílem platformy je zejména napomáhat tvorbě krajského akčního plánu a diskutovat otázky souvisejících s plošnou podporou inkluze na středních a vyšších odborných školách, s přechody žáků ze základních škol na střední školy, se zamezením předčasných odchodů ze systému vzdělávání, s přechodem ze středních škol na vysoké školy, na trh práce apod.

Poprvé se členové platformy sešli dne 14. dubna 2016. V úvodu jednání byl členům představen projekt „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, PS Vzdělávání a cíl platformy. V další části jednání byla prezentována data související se společným vzděláváním zpracovaná v rámci analýzy potřeb v území. Analytické výstupy byly následně společně diskutovány.

Dne 2. května 2016 se členové platformy sešli podruhé. Na jednání byly dále představovány podklady k analýze potřeb v území. Velká pozornost byla věnována zejména výstupům z dotazníkového šetření na školách. V závěru jednání byla také zahájena příprava podkladů k prioritizaci potřeb pro oblast společného vzdělávání. Členové dostali možnost zaslat elektronicky náměty, které byly předmětem diskuse na dalším jednání platformy.

To se odehrálo 6. června 2016 a zásadní úlohou bylo dokončit prioritizaci potřeb pro oblast společného vzdělávání tak, aby mohla být předložena ke schválení na PS Vzdělávání dne 9. června 2016. Po obsáhlé diskusi nakonec došlo ke shodě a prioritizace byla vytvořena.

Na čtvrtém jednání platformy, které proběhlo 26. července 2016, bylo hlavním úkolem vytvořit konečnou podobu návrhu krajského akčního plánu pro oblast společného vzdělávání. Věcná manažerka pro tuto oblast ve spolupráci s odbornou garantkou připravila podkladovou tabulku a tu členům postupně představila. Přítomní měli možnost jednotlivé oblasti připomínkovat a doplnit svoje náměty. Takto upravený dokument byl následně ještě členům zaslán k elektronickému připomínkování a následně byla zpracována finální podoba krajského akčního plánu pro povinnou intervenci společné vzdělávání. Tímto byla hlavní činnost platformy pro toto období ukončena, následně se bude scházet podle aktuálních potřeb projektu.

Soubory ke stažení