Platforma Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.)

obrazek
12. října 2016 15:04, aktualizováno 14:04, Bc. Jan Honomichl

Platforma Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.) byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna ze šesti dílčích pracovních skupin, tzv. platforem této pracovní skupiny. Tvoří ji celkem 7 členů a hlavním cílem je napomáhat tvorbě krajského akčního plánu v nepovinných intervencích - cizí jazyky, ICT, matematická a čtenářská gramotnost.

Dne 11. dubna 2016 se poprvé uskutečnilo jednání členů platformy Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.). Účastníci byli seznámeni se základními informacemi týkajícími se realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“, s činností Pracovní skupiny Vzdělávání, četností jejích zasedání či s procesem sestavení jednotlivých platforem. Byl jim představen realizační tým projektu KAP, hlavní cíle projektu, cílová skupina, harmonogram realizace a klíčové aktivity. Dále byli členové seznámeni s náplní platformy Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.), s výsledky dotazníkového šetření na školách a s dokumenty týkajících se tématu platformy. Po představení jednotlivých členů a prezentaci statistického zhodnocení odpovědí dotazníkového šetření proběhla diskuse k dané problematice.

Na dalším jednání platformy, které se uskutečnilo 17. května 2016, byli přítomní členové informováni o aktualitách v rámci realizace projektu a o doplnění problematiky finanční gramotnost mezi nepovinné intervence projektu KAP. Hlavním předmětem diskuse tohoto jednání byla tvorba konečné podoby analýzy potřeb v území pro oblast nepovinná témata a příprava podkladové tabulky k prioritizaci potřeb. Členové byli také seznámeni s metodikou tvorby prioritizace potřeb v území.

Třetí jednání platformy proběhlo 21. června 2016. V tu dobu byl již schválen Dokument KAP – Prioritizace potřeb na území Plzeňského kraje Pracovní skupinou Vzdělávání. Členové platformy společně s realizačním týmem projektu tak mohli již přistoupit k tvorbě návrhu výsledného krajského akčního plánu pro oblast nepovinná témata. K jednotlivým tématům probíhala diskuse s návrhy a připomínkami, jak danou problematiku řešit. Podněty z jednání platformy následně realizační tým projektu zpracoval a členové platformy se k nim mohli vyjádřit prostřednictvím elektronických připomínek. Po zapracování všech připomínek byl vytvořen výsledný KAP pro oblast Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.).

Soubory ke stažení