Pedagogové převzali ocenění ke Dni učitelů

obrazek
28. března 2018 16:00, aktualizováno 11. května 2018 14:41, Mgr. René Zeithaml

Za svou dosavadní práci převzalo ocenění z rukou hejtmana Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové celkem 30 pedagogů ze škol a školských zařízení v Plzeňském kraji. Ocenění se pravidelně předává u příležitosti Dne učitelů, který připadá na 28. březen.

Ocenění převzali pamětní medaili hejtmana Plzeňského kraje, pamětní list a koš s regionálními potravinami Plzeňského kraje. Nominace navrhují vždy ředitelé škol a školských zařízení společně se zástupci kraje.

„Povolání učitelů je velmi náročné, vyžaduje neustálé vzdělávání a zdokonalování. Pedagog je vzorem budoucím generacím bez ohledu na to, zda pracuje v mateřince nebo na střední škole, vyžaduje sebekázeň a je spíše posláním. Proto alespoň touto cestou chceme těžkou práci těchto lidí ocenit," uvedl hejtman Josef Bernard.

OCENĚNÍ UČITELÉ:

Mgr. Dagmar Bystřická - Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
Na škole vyučuje matematiku, chemii a anglický jazyk. Patří k nejspolehlivějším pedagogům. V současné době vede žákovský parlament a aktivně se zapojuje do nejrůznějších školních aktivit. Žáky velmi svědomitě připravuje k vykonání maturitní zkoušky.

RNDr. Jiří Cais - Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň
Jako pedagogický pracovník působí od roku 1974. Ve funkci ředitele zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků působil od roku 1991. Od roku 2005 vykonával ředitele Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy Plzeň. Je spoluautorem učebnic ekologického přírodopisu, autorem pěti naučných stezek a 29 odborných a metodických článků, recenzentem učebnic biologie. Podařilo se mu zrealizovat velmi náročný stavební projekt v Plzni pod názvem INFO KARIERA. Podílel se na přípravách soutěže Gymnazista roku a krajských kol předmětových soutěží a olympiád.

Mgr. Světlana Cozlová - 64. mateřská škola, Plzeň
Škola se pod jejím vedením zapojila do mnoha významných projektů, je lektorkou dalšího vzdělávání a metodičkou v oblasti předškolního vzdělávání. Má dlouholetou pedagogickou praxi.

Mgr. Šárka Čechurová - Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň
Pod jejím vedením jsou poskytovány poradenské služby v celém svém rozsahu včetně nadstandardních činností, jako je např. klub nadaných a talentovaných dětí, klub pro rodiče těchto dětí, arteterapie, kurzy grafomotoriky, počítačová technika rozvoje pozornosti a soustředění biofeedback, jsou realizovány i týdenní pobyty pro děti s vývojovými poruchami učení a chování. Jako jediné školské poradenské zařízení v kraji se věnuje problematice maturitních zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílí se na tvorbě legislativních norem v oblasti poradenských služeb. 

Mgr. Ladislav Dudek - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
Na škole vyučuje český jazyk a literaturu. Svoji výuku neomezuje pouze na svůj předmět, ale zaměřuje se na celkový rozvoj žáka a rozvoj všeobecného vzdělání a udržení používání spisovného jazyka, rozvíjí slovní zásobu žáků a udržuje kulturu jazyka. K žákům má individuální přístup, pomáhá i dospělým žákům školy řešit jejich životní situace. Nebojí se používat moderní výukové metody.

Jitka Havlánová - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
Na škole působí od roku 1996 jako učitelka odborných předmětů a jako koordinátorka oboru Sociální práce a sociální pedagogika na Vyšší odborné škole zdravotnické. Je autorkou učebních dokumentů, které se podařilo akreditovat. Moderními metodami se snaží studentům přiblížit svět sociální práce, pravidelně se zapojuje do dobrovolnictví pro charitativní organizace Plzeňského kraje. Pod jejím vedením získali dosud tři naši studenti z oboru Sociální práce vysoké ocenění "Čestné stipendium generála George S. Pattona".

Hana Hrubá - 15. základní škola Plzeň
Svoji téměř 40letou učitelskou kariéru započala v roce 1970 jako učitelka na základní škole v Horšovském Týně. Od roku 1997 byla ředitelkou 15. základní školy, kterou vedla s obrovským nasazením téměř 12 let. Podporovala vždy aktivity školních pěveckých sborů, které dodnes úspěšně koncertují a reprezentují školu nejen v ČR, ale i v zahraničí. V letošním roce oslaví významné životní jubileum - 70. narozeniny.

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. - Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Je proděkankou pro vědu, výzkum a projekty Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Od své promoce se věnuje učitelské profesi. Nejprve jako středoškolská profesorka  na gymnáziu a v současnosti se věnuje přípravě budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni. Zabývá se botanikou a výsledky její práce  jsou velmi bohaté. Je autorkou několika učebnic a didaktických materiálů pro učitele. Významným úsekem práce je příprava talentovaných studentů a mládeže ze škol. Přednáší v kempech pro nadané děti, podílí se na Dnech vědy a techniky. Úzce spolupracuje se Zoologickou a Botanickou zahradou v Plzni. Je odbornou poradkyní komise pro životní prostředí města Plzně.

Ing. Bc. Jindřiška Janská - Odborná škola výroby a služeb, Plzeň
Na škole pracuje od roku 1994. Nejprve na pozici vedoucí odloučeného pracoviště praktického vyučování, později ve funkci vrchního mistra odborného výcviku a zástupkyně ředitele. Věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při přípravě na jejich povolání v oboru zahradnické práce a přípravě žáků na odborné krajské i celostátní soutěže. Podílela se na budování odborných dílen, školní zahrady a výukového skleníku.

Dana Kajerová - Základní škola a Mateřská škola, Tachov
Ve školství pracuje od roku 1975. Má pochopení pro každou osobnost malého dítěte a předškoláka se zdravotním postižením. Mateřskou školu svou osobností proměňuje v prostor bezpečí, jistoty. Pomáhá rodičům najít vhodný směr a s jemností "doladit" osobnost jejich dítěte. Pracovat pod jejím vedením a vytvářet s ní spolupracující tým je pro všechny zúčastněné inspirací.

Mgr. Alena Kalíšková - Střední odborné učiliště, Domažlice
Na učilišti pracuje více jak 11 let, jako učitelka českého jazyka a literatury a dějepisu. Ve škole se zasloužila o založení a vedení žákovské knihovny. Vedla kroužek Práce s knihou, pořádala ve školní knihovně hodiny čtení, autorské čtení, připravovala výstavky knih k aktuálním životním výročím spisovatelů. Vedla předmětovou komisi Českého jazyka a literatury, připravovala žáky technických oborů k maturitní zkoušce. Po odchodu do důchodu, zůstala na škole učit na částečný úvazek.

Mgr. Věra Knappová, Ph.D. - Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Katedra tělesné a sportovní výchovy
Kromě svých povinností, které plynou z pracovního zařazení na katedře tělesné a sportovní výchovy  se dlouhodobě věnuje dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám. Na základě potřeb dětí i rodin založila oddíl Aplikovaných pohybových aktivit při Univerzitním sportovním klubu, který byl zaregistrován v českém Hnutí speciálních olympiád. Děti mohou díky tomu sportovat a zažívat úspěch stejně jako jejich nepostižení vrstevníci. Do všech těchto aktivit se ve velké míře pod  jejím vedením zapojují studenti fakulty, jako organizátoři, trenéři a pomocníci.

Mgr. Tomáš Kovanda - Dům dětí a mládeže, Klatovy
Od jeho nástupu do funkce ředitele se zvýšil zájem účastníků v kroužcích a také v táborové činnosti. Zavedl zde Hejného netradiční metodu výuky v matematickém kroužku. Vyvíjí mimořádné úsilí při získávání finanční prostředků z mimorozpočtových zdrojů. Významnou činností je realizace vzdělávacích programů pro školy, školní družiny a mateřské školy v oblasti výtvarné výchovy. Velký zájem dětí, mládeže i dospělých přitahuje již několik let florbalová amatérská liga.

Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. - Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Katedra matematiky
Je proděkanem pro rozvoj a legislativu Fakulty aplikovaných  věd ZČU v Plzni. Kromě své aktuální specializace na aplikovanou geometrii rovněž stále aktivně působí a publikuje v oblasti vyučování matematiky. Dlouhodobě se věnuje práci s talentovanými studenty. Je místopředsedou Jednoty českých matematiků a fyziků a členem krajské komise matematické olympiády. Je jedním z hlavních organizátorů celostátní konference Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol.  V posledním období se intenzivně věnuje přípravě materiálů pro získání akreditace programu učitelství matematiky a fyziky pro střední školy.

Mgr. Dobroslava Martínková - Základní škola a mateřská škola Meclov
Na pozici ředitelky školy je od roku 2000. Pro svou práci je velmi zapálená. Její zásluhou došlo k vytvoření příjemného prostředí ve škole a to díky opravám, obnově vybavení a celkové modernizaci školních budov. To se kladně odráží i v úrovni vzdělání v základní škole, které Česká školní inspekce vyhodnotila jako nadstandardní.

Mgr. Jitka Matějovicová - 55. mateřská škola Plzeň
Celý život se věnuje profesi učitelky, později ředitelky mateřské školy a ještě později metodičky předškolního vzdělávání. Má bohaté řídící zkušenosti. Výrazně pečuje o pozitivní mezilidské vztahy a rozvíjení týmové práce. Mateřská škola úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou ZČU a dalšími vzdělávacími institucemi. Nastavená spolupráce školy a rodičů je příkladná. Zkušenosti získané v práci s předškolními dětmi i s řízením velké MŠ předává nejen kolegyním v rámci městského obvodu, ale i začínajícím ředitelkám v Plzeňském kraji.

Mgr. Petr Plášil - Dětský domov, Horšovský Týn
Jako ředitel se zasloužil o změnu dětského domova na dětský domov rodinného typu. Zajistil velice pěkné prostory pro dvě rodinné skupiny v areálu dětského domova a díky jeho úsilí má hlavní budova novou fasádu, takže celý areál působí velice příjemně nejen i v interiérech, ale i zvenku. Velice dobře se orientuje ve školské legislativě a v předpisech, které souvisejí se školstvím a ústavní výchovou. Byl jmenován členem Poradního sboru pro sociálně-právní ochranu Plzeňského kraje.

Jitka Pluháčková - Základní umělecká škola Staňkov
Ve škole pracuje od roku 1992. Jako jedna z prvních v okrese založila na škole literárně-dramatický obor, který je díky její soustavné a trpělivé práci ve velké oblibě. Literárně-dramatický obor později vyučovala i v ZUŠ Holýšov a Horšovský Týn. Angažuje se při pořádání mnoha celostátních akcí – Happening "Pamatuj", Česko zpívá koledy, Noc literatury a je dlouholetým garantem okresní či krajské soutěže Recitátor.

Mgr. Václav Podlena - Střední odborné učiliště stavební, Plzeň
Celý jeho profesní život je spjat s výchovou mladých stavařů. Stále se snaží doplňovat si vzdělání ve svém oboru i v oborech příbuzných. Podílel se na zpracování odborných učebnic pro výuku stavebních oborů, určených především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žákům se vždy aktivně věnoval nejen ve škole, ale i ve svém volném čase; organizoval pro ně odborné exkurze i poznávací školní výlety. I když by si mohl užívat zasloužený odpočinek, stále vyučuje předmět informační a komunikační technologie.

PhDr. Irena Popelová - Masarykovo gymnázium, Plzeň
Na gymnáziu působí od roku 1980, jako učitelka českého jazyka a literatury a ruského jazyka. Zastávala funkci zástupkyně ředitelky a v období let 1994 – 2012 funkci předsedkyně předmětové komise českého jazyka. Více než 20 let organizuje pro všechny žáky zájezdy na představení do pražských divadel. Celý svůj pracovní život je výbornou učitelkou, která dokáže motivovat své žáky nejen ve svých humanitních předmětech, ale také k lásce k divadlu a ke kultuře vůbec.

Mgr. Alena Průchová - Křesťanská mateřská škola DUHA, Horažďovice
Celý život se věnuje profesi učitelky mateřské školy. Aktivně se podílela na vzniku právě mateřské školy DUHA. V Plzeňském kraji se jedná o jedinou obecní mateřskou školu, která se zaměřuje na výchovu a vzdělávání založeném na základě křesťanských principů. Pod jejím vedením začala mateřská škola spolupracovat s koordinačním centrem Tandem a zapojila se do projektu přeshraniční spolupráce. Škola je od roku 2011 zapojena do celostátní sítě škol se zájmem o environmentální výchovu a zároveň je zařazena do Národní sítě programu Škola podporující zdraví.

Mgr. Irena Průchová - Střední škola, Bor
Na škole pracuje již 35 let jako učitelka, výchovná poradkyně a do roku 2017 i jako zástupkyně ředitelky pro teoretickou výuku. Je výchovnou poradkyní. Žáci za ní přicházejí společně s rodiči s žádostí o radu ohledně volby povolání, dalšího studia i s případnými osobními i studijními problémy. Každoročně organizuje se žáky charitativní sbírky a vede je tím k sociálnímu cítění. Zodpovědně připravuje své svěřence v nástavbovém studiu k maturitní zkoušce.

Mgr. Hana Radová - Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám.
Je učitelkou matematiky a fyziky. Během své učitelské kariéry připravila celou řadu žáků, kteří získali mnoho úspěchů v krajských a celostátních kolech fyzikální a matematické olympiády. Zároveň má velmi přátelský vztah ke všem žákům, umí je motivovat k učení, a jako třídní učitelka výrazně podporuje třídní kolektiv nejenom při mimoškolních akcích. Je hlavní organizátorkou Technické olympiády Plzeňského kraje a koordinátorkou projektu ENERSOL.

Ing. Drahomíra Rancová - Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany
Již 18 let je ředitelkou školy a celý svůj profesní život učí na gymnáziu v Rokycanech. Její zásluhou je na škole věnována mimořádná pozornost výuce přírodovědných oborů. Desítky žáků si díky ní oblíbili chemii, kterou jim s radostí a nadšením neustále předává. Podařilo se jí obě budovy školy vybavit moderními technologiemi a špičkovými laboratořemi.

Ing. Jiří Svoboda - Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Na škole působí od roku 1982 nejprve jako učitel, později jako zástupce ředitele a od roku 1991 je jejím ředitelem. Po celou dobu umožňoval inovativní přístupy ke vzdělání, motivoval pedagogy ve své práci a po přestěhování školy z Koterovské vybudoval školu ve dvou areálech na Karlovarské a v Křimicích s moderním vybavením v teoretické i praktické výuce. Jeho žáci dosahují mnoha úspěchů ve sportovních, matematických, ekologických i technických soutěžích a olympiádách. Vyvrcholením při padesátiletém výročí školy bylo vítězství v celostátní soutěži automechanik junior 2017 v Mladé Boleslavi.

Mgr. Jana Šandová - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy
Je velmi zkušenou učitelkou všeobecně vzdělávacích předmětů, jako jsou český a německý jazyk. Učitelské profesi se věnuje od roku 1974. Stála u zrodu Lidové školy jazyků později Státní jazykové školy v Klatovech před čtyřiceti lety. Je hlavní koordinátorkou prací spojených s akreditacemi jazykových kurzů. Velkým přínosem je pro školu při organizování zkoušek z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt v České republice. Díky svým bohatým pedagogickým zkušenostem a důkladné znalosti legislativy je prospěšná nejen posluchačům jazykových kurzů, ale i vedení školy při zajišťování plynulého chodu této součásti školy.

Ing. Mgr. Miroslava Šleglová - Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň
Je učitelkou odborných předmětů. Před 42 lety zde absolvovala obor Spojová manipulantka, do školy se záhy vrátila, nejprve jako mistrová odborného výcviku, dále pak jako učitelka praktického vyučování a učitelka odborných předmětů poštovních a ekonomických. Postupně si doplnila a rozšířila svoji kvalifikaci a dnes patří k nejzkušenějším členům pedagogického týmu. Svým zodpovědným přístupem, pracovitostí a nadšením pro moderní technologie přispívá k inovativní výuce odborných předmětů.

Mgr. Ing. Andrea Tláskalová - Základní škola J. V. Sládka Zbiroh
Na škole působí od roku 2001. Pod jejím vedením škola obdržela titul "Světová škola", "Faitradová škola" a "Skutečně zdravá škola". Zaváděním nových metod ve vyučování získává žáky i pro mimoškolní činnost a na škole založila Klub malých debrujárů pod hlavičkou Asociace debrujárů ČR. Paní učitelka je velice spolehlivá, na prvním místě je u ní práce se žáky, dbá na jejich posun v oblasti schopností jednotlivce, dokáže žáky motivovat a podchytit jejich zájem. V roce 2017 byla nominována na cenu "Global Teacher Prize Czech Republic", kde obsadila 2. místo.

Miroslav Trkal - Střední škola, Kralovice
Je celoživotně spjat s učňovským školstvím. Nejdříve jako vychovatel, poté jako mistr odborného výcviku a nakonec dlouhé roky jako učitel odborných předmětů. Kromě odborných, zejména strojírenských předmětů, které jsou stěžejní pro výuku budoucích automechaniků a opravářů zemědělských strojů, se úspěšně věnuje teoretickému a praktickému výcviku budoucích řidičů. I přesto, že je již několik let v důchodovém věku, na škole působí stále a zodpovídá i za činnost autoškoly zřízené při škole.

Bc. Miroslav Vacek - Základní umělecká škola Přeštice
Na škole působí od roku 1989 a ve funkci ředitele je od roku 2005. Vyučuje sólový a sborový zpěv. Před třinácti lety začínal s dvaceti dětmi sborovou výuku, v současné době vyučuje již cca sto dětí. Mezi žáky je oblíben a dokáže je nadchnout pro výuku. Výuce a její přípravě věnuje spoustu energie a volného času. Ten věnuje také tomu, aby prostory školy byly příjemné nejen pro žáky, ale také pro zaměstnance.

Karel Vodička - Dům dětí a mládeže, Rokycany
Vykonává funkci ředitele a po celou dobu věnuje náležitou pozornost všestrannému rozvoji osobnosti dětí a mládeže. Usiluje o odborný růst pedagogických pracovníků, pod jeho vedením dosahují účastníci zájmových útvarů vynikajících výsledků v soutěžích a přehlídkách v rámci města i regionu. Je odborným spolupracovníkem a garantem přípravy výukových programů ve spolupráci se školami.

Fotogalerie: