Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Plzeňském kraji

obrazek
17. února 2012 13:10, aktualizováno 09. března 2012 11:45, Mgr. Barbora Horáčková

Plzeňský kraj rozděluje dotace na počáteční i další vzdělávání z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

O co běží?

*      v oblasti počátečního i dalšího vzdělávání se dají za společné evropské a české veřejné peníze realizovat v rámci nastavených pravidel vlastní projekty širokého rozsahu

To vše díky

*      globálním grantům Plzeňského kraje spolufinancovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR

Základní obecná informace:

Oprávněným žadatelům otevírá Plzeňský kraj možnost žádat o nevratnou finanční pomoc pro projekty zaměřené na vzdělávání v rámci globálních grantů Plzeňského kraje ve čtyřech oblastech podpory. Jedná se o dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 a 3. Žádosti se přijímají v opakujících se intervalech už od roku 2008. Zpravidla jednou do roka, většinou v jeho první polovině.

Podmínky pro udělení dotace se liší podle zaměření jednotlivých globálních grantů.

První oblast podpory je určena na zvyšování kvality v počátečním vzdělávání, tj. pro žáky základních a středních škol, případně jejich pedagogy. Za dotační peníze mohou žadatelé připravit mimo jiné nové přípravné či přímo vzdělávací programy a výukové materiály. Tvorbu žádostí pro globální grant s názvem „Zvyšování kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“ (Oblast podpory 1.1 OPVK) je možné konzultovat přímo na odboru školství Krajského úřadu.

Druhá oblast podpory globálních grantů kraje je zaměřena na vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto případě může dotace pomoci osobám ve věku od 3 do 18 let a jejich rodičům a pedagogům. Jedná se o širokou škálu dětí, např. o nadprůměrně inteligentní, o tělesně nebo duševně postižené, o děti, které jsou ohroženy předčasným opuštěním systému počátečního vzdělávání, či děti sociokulturně znevýhodněné. Finanční podpora je v současnosti přidělována v rámci grantu „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Plzeňském kraji II“ (Oblast podpory 1.2 OPVK).

Třetí oblast podpory globálních grantů Plzeňského kraje je zaměřena na vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v našem kraji. Tento balík peněz nese název „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji II“ (Oblast podpory 1.3 OPVK). Každý vzdělávací program vytvořený s podporou jmenované dotace musí nejpozději před ukončením projektu získat akreditaci vzdělávacího programu dle požadavků ministerstva školství.

Ve všech třech případech se v každé výzvě rozdělují řádově desítky milionů korun. V rámci prioritní osy 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost může dotace dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Další výhodou je, že v současné době grantové projekty nemají stanovenu dobu udržitelnosti. Všechny projekty by měly počítat s ukončením nejpozději do konce roku 2014.

Čtvrtá oblast podpory globálních grantů Plzeňského kraje je z prioritní osy 3 zaměřené na další vzdělávání. Jedná se mimo jiné o tvorbu vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání. To jest o rozvoj vědomostí, dovedností a kompetencí lidí, kteří již jednou vstoupili na trh práce a potřebují držet krok s rozvojem nových technologií v daném oboru. Dotace z globálního grantu „Podpora dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji“ je určena také pro lektory dalšího vzdělávání, které lze v rámci projektu i školit. Finanční podpora je určena také pro tematicky shodné poradenství.

V případě dalšího vzdělávání se jedná o projekty, které svým charakterem zakládají veřejnou podporu, a proto budou dotace rozdělovány v tzv. režimu de minimis (podpora malého rozsahu). S touto podmínkou ale může žadatel dosáhnout až 100 % míry podpory na způsobilé výdaje. Udržitelnost nových projektů je v současnosti předepsána na tři roky. Pro kvalitní projekty bude připraveno také několik desítek milionů korun, přičemž jeden projekt může trvat maximálně tři roky a musí skončit nejpozději do poloviny roku 2015.

Všechny čtyři druhy jmenovaných dotací plynou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Oprávněnými žadateli jsou vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, hospodářská komora a města a obce, popřípadě další žadatelé dle podmínek jednotlivých budoucích výzev.

Žádosti se vyhotovují v elektronickém systému Benefit 7. Webový formulář je vždy v době aktuální výzvy k nalezení na www.eu-zadost.cz.

Další podrobné informace k pravidlům Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, i ke globálním grantům Plzeňského kraje jsou uveřejněny zde, na portálu Plzeňského kraje, na adrese www.plzensky-kraj.cz v sekci Všechny články, záložka Školství a sport, složka ESF v oblasti vzdělávání Plzeňského kraje. Do této složky je také přímý vstup ze seznamu rychlých odkazů na šedém poli vlevo dole. Dalším informačním zdrojem jsou stránky ministerstva školství www.msmt.cz na záložce strukturální fondy nebo na webu www.esfcr.cz .

Osobní konzultace jsou možné po domluvě na Oddělení řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Soubory ke stažení