Novela zákona o místních poplatcích

obrazek
30. října 2015 10:20, aktualizováno 09:20, Mgr. Irena Sinkulová

Dne 14. 10. 2015 byla ve sbírce zákonů uveřejněna novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Jde o zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela upravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v ustanovení § 10b a dále upravuje procesní ustanovení.

Předmětným zákonem došlo k novelizaci ustanovení § 10b, do tohoto ustanovení byl vložen nový odstavec 3, který upravuje osvobození fyzické osoby od placení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.    (Související právní předpisy: ustanovení § 2 - § 15 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ustanovení § 42a zákona č. 359/1999 Sb., o právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení   §  48  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

Dále novelou bylo upraveno znění ustanovení § 12 týkající se nezletilých poplatníků a poplatníků omezených ve svéprávnosti.

Nově je vloženo ustanovení § 16a. Toto ustanovení umožňuje zcela nebo částečně prominout poplatek podle ustanovení § 10b nebo jeho příslušenství za podmínek zde stanovených.

Ustanovení § 16b umožňuje správci poplatku z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

Ustanovení § 16a a § 16b včetně přechodného ustanovení (Čl. II bod 2) předmětné novely nabývají účinnosti 15. dnem po vyhlášení zákona, ostatní ustanovení nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016.

 

Na základě výše uvedeného by obce měly vydat novou obecně závaznou vyhlášku, jíž je stanoven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, případně stávající vyhlášku novelizovat, nebo vydat novou obecně závaznou vyhlášku, kterou jsou stanoveny místní poplatky na území obce včetně místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, případně takovou obecně závaznou vyhlášku novelizovat, a to s účinností od 1. 1. 2016.

Novelu zákona naleznete v příloze.

 

 

 

 

Soubory ke stažení