Nové povinnosti pro chovatele papoušků žako šedých

obrazek
13. ledna 2017 08:53, aktualizováno 16. ledna 2017 08:01, Mgr. Bc. Jana Hrdá

V jihoafrickém Johannesburgu se na podzim roku 2016 konala 17. konference smluvních stran CITES, na které bylo mimo jiné odhlasováno zařazení papouška žaka šedého (Psittacus erithacus) do přílohy CITES I (dříve příloha CITES II, příloha B dle legislativy EU).  Důvodem pro jeho přeřazení do nejvyšší kategorie ochrany byl zejména přetrvávající lov pro obchod v kombinaci se ztrátou biotopů. Od roku 1975 bylo z 18ti areálových států vyvezeno více než 1,3 milionu jedinců druhu žako šedý, chycených ve volné přírodě. Z tohoto důvodu je jedním z nejobchodovanějších druhů čeledi papouškovitých zařazených v přílohách CITES (tato čeleď zahrnuje téměř 300 druhů). Populace ve volné přírodě vlivem nelegálního obchodu a ničení jeho přirozených biotopů poklesla od roku 1990 o více než 90 %.

V návaznosti na zařazení žaka šedého do přílohy CITES I, které by mělo vstoupit v platnost od 2. ledna 2017, se předpokládá také vstup v platnost novely nařízení č. 338/97 zařazujícího žaka šedého do přílohy A dle legislativy EU (publikace novely vyjde se zpožděním, dle vyjádření Evropské komise začátkem února 2017). Tímto budou zakázány obecně komerční aktivity s uvedeným druhem (nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů). K umožnění obchodních činností s exempláři žaka šedého je třeba získat potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, které ve správním řízení (v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení č. 338/97 a § 15a zákona č. 100/2004 Sb. (dále jen „zákon“)) vydávají místně příslušné krajské úřady. Při prokazování původu exempláře k ověření splnění podmínek pro udělení výjimky (§ 24 zákona) se prokazuje nabytí dříve získaného exempláře, a to písemným dokladem původního vlastníka o převodu exempláře, u exemplářů dovezených ze třetích zemí vývozním a dovozním povolením CITES, vlastní odchov lze doložit prostřednictvím záznamů o chovu, jež si chovatelé podle zákona mají povinnost vést. Další podrobnosti k prokazování původu exemplářů jsou uvedeny v §§15 a 16 vyhlášky č. 210/2010 Sb.  Požadavky na značení exemplářů při vydávání výjimek jsou obdobné jako u registrace exemplářů (viz níže). V případech kdy exemplář není označen uzavřeným nesnímatelným kroužkem od licencovaného výrobce či distributora s číslem přiděleným ministerstvem (CZ + šestimístné číslo), je třeba exemplář očipovat.

Žádat o vydání výjimky v případě úmyslu s exemplářem komerčně nakládat není jedinou povinností, která majitele papoušků druhu žako šedý čeká. Tímto je naplněna povinnost vyplývající z Úmluvy CITES a legislativy EU. Na národní úrovni, v souladu s legislativou ČR (registrace druhu přímo ohroženého vyhynutím, na který se vztahuje zákaz obchodních činností), jsou všichni vlastníci či dlouhodobí držitelé exemplářů žaka šedého povinni ve lhůtě 30 dní požádat registrující úřad (místně příslušný krajský úřad) o registraci exempláře a vystavení registračního listu (žádost lze stáhnout na webu KÚ: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/co-lze-vyridit-na-krajskem-urade) od doby, kdy registrační povinnost vznikla (30 dní od publikace novely nařízení č. 338/97, která se předpokládá začátkem února 2017).  

K registraci je dobré znát základní informace o jedinci. Pokud se jedná o jedince narozeného a odchovaného v zajetí, tak číslo kroužku, zda je otevřený nebo uzavřený (celistvý), datum líhnutí, jméno chovatele a čísla kroužků nebo RL rodičovských exemplářů, od kterých jedinec pochází.

Pokud se jedná o jedince dovezeného ze třetích zemí (mimo EU), pak je důležité vědět číslo  (případně mít kopii) dovozního a vývozního povolení, na základě kterého byl jedinec do ČR (EU) dovezen.    

Ti vlastníci, kteří mají na exemplář registrační list z doby, kdy se tento druh registroval (do konce roku 2009), musí ve výše uvedené lhůtě rovněž znovu přihlásit exemplář k registraci. Lhůta pro registraci exempláře se prodlužuje pouze u mláďat vylíhnutých ve vlastním chovu, která zůstávají na hnízdě, a to do 3 měsíců stáří mláděte (viz § 23 odst. 6 zákona).

Pro účely registrace a také k získání potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností musí vlastník nebo dlouhodobý držitel na své náklady označit exemplář v souladu s čl. 66 nařízení č. 865/2006 a § 23c zákona. U exemplářů nově narozených a odchovaných v zajetí po zavedení registrační povinnosti musí být tito jedinci přednostně označeni nesnímatelnými bezešvými uzavřenými kroužky pocházejícími od licencovaných výrobců a distributorů kroužků (viz http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_pro_verejnost_cites/$FILE/ODOIEP-Registr_vyrobcu_znacek-20120222.pdf). Označení těchto kroužků musí být nezaměnitelné, přidělené ministerstvem (CZ + šestimístné číslo). Pokud nebude exemplář označen prostřednictvím nesnímatelného bezešvého uzavřeného kroužku, musí být označen prostřednictvím mikročipu, který splňuje normy podle ISO 11784/ 11785:1996. Na trhu jsou k dispozici i minimikročipy o velikosti 1,4 x 7,6 mm. Jiný způsob značení nebo identifikace exempláře může příslušný výkonný orgán uznat pouze tehdy, pokud by předepsané označení uvedené výše způsobilo újmu na zdraví exempláře nebo pokud je neproveditelné vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře. Při uznávání jiného způsobu značení nebo identifikace si může příslušný výkonný orgán vyžádat vyjádření vědeckého orgánu (AOPK ČR). Je-li označení neproveditelné pouze dočasně a nemá-li exemplář žádný individuální rozlišovací znak, stanoví registrační úřad pozdější termín pro označení exempláře.

Všechny povinnosti vyplývající z úmluvy CITES, legislativy EU i národní legislativy jsou v oblasti obchodování  ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) kontrolovány a vymáhány zejména Českou inspekcí životního prostředí, která za jejich neplnění může uložit postih.

Na konferenci bylo projednáno celkem 62 návrhů na změny v přílohách CITES (I-III), proto budou opatření k jejich implementaci na národních i mezinárodních úrovních poměrně rozsáhlá. Doufejme, že přeřazení žaka šedého do nejpřísněji chráněné kategorie druhů bude pro zbývající jedince ve volné přírodě přínosem a druh se podaří ochránit před dalším ohrožením obchodem.

Další informace lze najít na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci aktualit: http://www.mzp.cz/cz/cites_aktuality