Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (dále „NRPZS“)

obrazek
19. června 2015 13:14, aktualizováno 12. listopadu 2019 12:35, Kateřina Majerová

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (dále „NRPZS“), který je v souladu s ustanovením § 70 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZS“) součástí Národního zdravotnického informačního systému, byl zřízen podle § 127 v souladu s §§ 74 a 75 zákona o ZZS. Správcem NRPZS je ministerstvo zdravotnictví http://www.mzcr.cz/, které pověřilo správou jednotlivých částí další subjekty jako např. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky http://www.uzis.cz/ či Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy http://www.ksrzis.cz/.

 NRPZS obsahuje údaje o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách (osoby usazené nebo se sídlem v jiném stáže Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci, které jsou oprávněny poskytovat zdravotní služby).

Povinnosti poskytovatele, který musí v souladu s ust. § 74 ZZS zaznamenat údaje (§ 75 odst. 1 písm. c) ZZS) v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technických nosičích způsobem stanoveným vyhláškou č. 116/2012 Sb., do 10 pracovních dnů ode dne vydání nebo získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo průběžně v případě změny v uvedených údajích nebo přerušení či ukončení činnosti:

  • kontaktní údaje poskytovatele, například telefon, fax, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky,
  • provozní a ordinační dobu,
  • seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
  • údaj o získání potvrzení o splnění podmínek hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle tohoto zákona,
  • počet lůžek podle formy a oboru zdravotní péče, popřípadě druhu zdravotní péče podle § 5 odst. 2 písm. f) až i),
  • přepočtený počet zdravotnických pracovníků v členění podle odborné způsobilosti, specializované způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti.

Informace pro poskytovatele:

Jak se do NRPZS přihlásit naleznete na stránkách ÚZIS: http://www.uzis.cz/registry-nzis/nrpzs

Veřejně přístupná část do NRPZS naleznete zde: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/o-aplikaci