Náležitosti žádosti o změnu PRVK PK v roce 2021

obrazek
25. července 2011 14:47, aktualizováno 08. října 2020 13:55, Ing. Milan Janko

Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje pro rok 2021

Změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (PRVK PK) se rozumí:
- změna technického řešení návrhu investice nebo modernizace či rekonstrukce vodovodu, definovaného v § 2 odst. 1 zákona (dále jen „vodovod“) nebo kanalizace, definované v § 2 odst. 2 zákona (dále jen „kanalizace“) a s tím i související ekonomické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a čištění odpadních vod v dané obci nebo v její části uvedené v PRVK PK (jiné technické řešení a s tím související i ekonomické řešení musí splňovat jednoznačně prokazatelné optimálnější technické a ekonomické parametry a výstupy, než má řešení navržené v PRVK PK).
- změna hranic kraje vymezená zákonem (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb. , Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
- změna příslušnosti obce k obci s rozšířenou působností a příslušnému vodoprávnímu úřadu, která je stanovena ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jiná skutečnost vývoje demografických údajů než byla předpokládána v PRVK PK (musí být prokázána skutečným nárůstem počtu obyvatel, nikoliv pouze záměrem výstavby nových bytových jednotek nebo zainvestováním pozemků k jejich výstavbě).
- změna vyplývající zejména z nových právních předpisů nebo z nových nebo změněných základních podmínek, za nichž byl PRVK PK schválen, např. předpokládaný vývoj kvality nebo kapacity vodního zdroje, průtokové poměry vodních toků (recipientů), nové zdroje znečištění podzemních nebo povrchových vod atd.
Žadatelem o projednání a schválení změny PRVK PK může být:
- vlastník vodovodu nebo kanalizace
- provozovatel vodovodu nebo kanalizace

Žádost o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje má obsahovat:

1) vlastní žádost s odůvodněním navrhované změny. Žádost předkládá vlastník infrastruktury, případně provozovatel se souhlasem vlastníka. Ostatní subjekty jen se souhlasem (zplnomocněním) vlastníka infrastruktury. Návrh změny musí být v souladu  se zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje (dříve ÚP VÚC).

2) návrh změny – aktualizace textové části tak, jak má být uvedena v tzv. „kartě obce“. Karty obcí a jejich částí jsou zveřejněny na portále Plzeňského kraje (http://prvak.plzensky-kraj.cz/) ve formátu pdf. Oprava karty bude podrobně popsána v textovém dokumentu (nejlépe MS Word) formou rozepsání jednotlivých změn dle odstavců.

3) návrh znění tabulek, které budou dotčeny změnou:

pro vodovod: tabulka XI

pro kanalizaci: tabulka XII

Tabulky ve formátu MS Excel vydá na požádání Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ŽP, viz kontaktní osoby nebo je možné překopírovat potřebnou tabulku (XI nebo XII) ve formátu MS Excel rovněž z portálu Plzeňského kraje.

Údaje ke zrušení budou ponechány a přeškrtnuty, nové údaje budou uvedeny do nového řádku pod původním textem a budou zřetelně označeny odlišnou barvou.

4) náklady na realizaci změny je nutno stanovit podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j.: 401/2010-15000 ze dne 20.1.2010 pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací. Pokyn je umístěn na internetové stránce Mze ČR v sekci VODA – LEGISLATIVA – METODICKÉ POKYNY – ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH.

Přímý odkaz: http://eagri.cz/public/eagri/voda/legislativa/metodicke-pokyny/zakon-vodovody-kanalizace/


5) V případě změny PRVK PK týkající se zásadního rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě (zejména v obcích s rozptýlenou zástavbou, při realizaci velmi dlouhých řadů apod.)  je nutno doložit podrobnou analýzu zahrnující pořizovací a provozní náklady na tato řešení s ohledem na možné vysoké podíly nákladů na jednoho dotčeného obyvatele. Totéž se týká i případů ČOV s napojením většího počtu EO než je počet trvale bydlících obyvatel v území připojovaném na ČOV.

6) návrh změny grafické části pro GIS:

            - přednostně přijímán digitální mapový podklad (formáty dat - koncovky souborů SHP, DGN, DXF, DWG), prosíme vždy o popis co je v které vrstvě (hladině) uloženo - hladina, barva, typ čáry

            - zákres nových staveb do libovolného vhodného mapového podkladu,

            - kopie výkresové dokumentace z PD pro územní řízení nebo stavební povolení nebo

            - data z geodetického zaměření realizované stavby

7) prohlášení, že vlastník vede majetkovou a provozní evidenci podle § 5  zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

Termín pro přijetí kompletních žádostí na změnu PRVK PK k projednání a schválení v r. 2020 byl ukončen dne 30. 6. 2020.

Termín pro přijetí kompletních žádostí na změnu PRVK PK k projednání a schválení v r. 2021 je stanoven na 30. 6. 2021. Žádosti o změny podané po tomto termínu mohou být projednány s ohledem na nezbytný postup kroků projednání až v následujícím roce!


Kontaktní osoby:
Zuzana Voráčková, zuzana.vorackova@plzensky-kraj.cz, tel . 377 195 662
Bc. Monika Plzáková, monika.plzakova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 757

 

Soubory ke stažení