Metodický dopis č. 25 – Metodika promíjení odvodů při nesplnění stanovené výše monitorovacích indikátorů v projektech OP VK

obrazek
16. dubna 2013 09:56, aktualizováno 08:56, Mgr. Barbora Horáčková

V příloze naleznete Metodický dopis č. 25 - Metodika promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně uložených dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a spočívajících v nesplnění stanovené výše monitorovacích indikátorů v projektech OPVK,
platný od 4. 4. 2013, účinný od 18. 4. 2013.

Některé právní akty používané pro poskytnutí podpory u grantových projektů OP VK neobsahují možnost sníženého odvodu, přičemž výše odvodu stanovená plně ve výši porušení rozpočtové kázně může být často neadekvátní danému pochybení. Výčet možných případů, kdy poskytovatel může prominout odvod, obsahuje Příručka pro nesrovnalosti od verze č. 7. Nepostihuje však případy, týkající se nenaplnění monitorovacích indikátorů, kdy byl právní akt uzavřen bez specifikace možnosti snížených odvodů.

Z toho důvodu Řídicí orgán vydal tento metodický dopis, kterým doplňuje výčet případů, kdy je možno prominout odvod a stanovuje míru možného prominutí odvodu.

Soubory ke stažení