Krajská informační kampaň - INSPIRE, Copernicus, MA21 a hodnocení ŽP

obrazek
20. února 2017 15:59, aktualizováno 09. ledna 2020 12:28, Michal Souček

Dne 2. 3. 2017 proběhl seminář, který ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí k tématům INSPIRE, Copernicus, místní Agenda 21 a hodnocení životního prostředí. Cílem seminářů organizovaných ve všech krajích ČR je především navázání spolupráce v uvedených oblastech a informování krajských pracovníků zástupců místních samospráv v územní působnosti kraje jak o povinnostech, které z těchto témat plynou, tak i příležitostech, které nabízí. 

Jednotlivé prezentace jsou přílohou tohoto článku. Podrobnější informace k jednotlivým tématům:

INSPIRE a Copernicus

Tématy první části semináře jsou implementace Směrnice INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti Copernicus (dříve GMES). Obsah této části semináře je zaměřen na zaměstnance úřadu pracující s GIS technologiemi.

Kraje a ORP jsou dle směrnice INSPIRE povinné subjekty, a proto se na ně vztahují povinnosti, které jsou ke Směrnici INSPIRE dány doplňujícími nařízeními (jejich kompletní seznam i s doprovodnými technickými pokyny naleznete zde: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/47).  Díky Strategii implementace INSPIRE, která byla vypracována pod Koordinačním výborem pro INSPIRE, byly povinnosti pro kraje a ORP zredukovány. Strategii a koordinaci bude věnována jedna část semináře. Pro podporu plnění povinností byl vytvořen Národní geoportál INSPIRE, kraji a úřady ORP často využíván. Druhá část semináře se zaměří na detailní ukázky nástrojů geoportálu.

Seminář uzavře informace o programu Copernicus, který nestanovuje žádné povinnosti. Naopak nabízí možnosti bezplatného získání dat dálkového průzkumu Země z družic Sentinel a řady produktů vytvářených v rámci služeb Copernicus. V této poslední části semináře plánujeme představit zejména praktické ukázky práce s těmito daty a jejich využití v rámci monitoringu a hodnocení životního prostředí.

Místní agenda 21

Tato část semináře je zaměřena na zaměstnance územních samospráv všech stupňů, kteří se ve svých úřadech zabývají strategickým řízením a regionálním rozvojem. Je vhodný též pro volené zástupce místních zastupitelstev.

Místní Agenda 21 se jako oficiální metoda hodnocení kvality veřejné správy v ČR a pod záštitou MŽP a s odbornou podporou CENIA aplikuje již více než 15 let. Protože se jedná o postup k uplatňování zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, bude úvodní část semináře věnována právě vysvětlení hlavních principů a přehledu současného stavu v evropském i národním kontextu. Upozorníme přitom nejen na teoretické základy, ale využijeme statistické přehledy a hodnotící dokumenty, které má CENIA k dispozici a na jejichž vzniku se podílí. Výsledkem bude konkrétní přehled kroků a hodnocení současného stavu postupu směrem k udržitelnosti naší společnosti.

Na tento přehled navážeme podrobnými informacemi o metodě místní Agenda 21, jejich principech, výhodách a možnostech, které zapojení nabízí jednotlivým typům subjektů.

Z uvedeného vyplývá, že seminář je primárně určen zástupcům těch místních samospráv, které doposud ve své praxi metodu MA21 neuplatňují. Samozřejmě rádi uvítáme i ty, kteří již s implementací metody mají zkušenosti. Metodu je možné uplatnit také při řízení regionálních uskupení – mikroregionů a místních akčních skupin, seminář je proto otevřen i pro jejich zástupce.

Hodnocení životního prostředí

Cílem části semináře k hodnocení životního prostředí je navázat užší spolupráci mezi CENIA a Vaším krajem při přípravě podkladů pro zpracování Zpráv o životním prostředí v krajích ČR (dále jen Krajských zpráv). Dále je cílem rozvinout diskuzi nad silnými a slabými místy jednotlivých složek životního prostředí ve Vašem kraji tak, aby tato témata byla promítnuta do námi zpracované Krajské zprávy Vašeho kraje. Dalším bodem semináře bude diskuze o možných datových zdrojích nad rámec oficiálních rezortních a mimorezortních datových sad, které byly využity v Krajských zprávách 2014 a které budou využity pro hodnocení roku 2015. Na základě výše uvedených cílů této části semináře bude představen stav životního prostředí ve Vašem kraji z námi zpracovaných Krajských zpráv v roce 2014, resp. připravovaných pro rok 2015. Cílovou skupinou semináře k hodnocení životního prostředí jsou úředníci kraje zodpovědní za jednotlivé složky životního prostředí – pracovník v oblasti ochrany ovzduší, vodního hospodářství, ochrany přírody, lesnictví a zemědělství, odpadového hospodářství, případně také pracovník z oblasti projektového řízení životního prostředí. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014 jsou pro Vaši informaci k dispozici zde: http://www1.cenia.cz/www/node/679, starší publikace zde http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia.

Soubory ke stažení