Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020

obrazek
14. září 2016 14:29, aktualizováno 18. listopadu 2020 07:47, Ing. Pavlína Kučerová

Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2017 - 2020 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016.

Koncepce navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018. Plán byl vytvořen ve spolupráci se zástupci měst a obcí Plzeňského kraje, prostřednictvím probíhajících procesů komunitního plánování byli do tvorby částečně zapojeni i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou služby poskytovány. Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2013 - 2016.

Vypracování a schválení Koncepce je jednou z podmínek pro získání finančních prostředků z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na realizaci preventivních opatření v kraji a v obcích.

Koncepce popisuje krajská a regionální specifika v oblasti prevence kriminality a to s využitím „tvrdých dat“ o kriminalitě, nezaměstnanosti a počtu vyplacených sociálních dávek) a „měkkých dat“ (sociálně demografická analýza a podobně). Podkladem pro zpracování Koncepce jsou také údaje o sociálně vyloučených lokalitách.

Cílem Koncepce je popsat území kraje z hlediska výskytu kriminality, popsat území kraje z hlediska výskytu vyloučených lokalit, popsat území kraje z hlediska dalších rizikových faktorů (počet nezaměstnaných a počet vyplacených sociálních dávek závislých na výši příjmů), které mohou mít vliv na výskyt delikventní činnosti, stanovit „rizikové lokality“ na základě všech výše uvedených faktorů, poskytnout podklady obcím k plánování vlastních preventivních aktivit, vymezit „krajskou roli“ v oblasti prevence kriminality, definovat politiku kraje v oblasti prevence kriminality na uvedené období, stanovit oblasti priorit a poskytnout tím vodítko subjektům v území kraje pro jejich činnost. Dále Koncepce obsahuje popis situace v oblasti protidrogové politiky Plzeňského kraje za rok 2015, analýzu protidrogové politiky na území Plzeňského kraje a strategickou část Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020.

Koncepci vypracovali pracovníci OSV KÚPK ve spolupráci s členy Pracovní skupiny protidrogové a prevence kriminality Plzeňského kraje.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 4783/20 ze dne 18. května 2020 odsouhlasila prodloužení platnosti Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 do 31. 12. 2021, které následně Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1545/20 ze dne 8. června 2020 schválilo.

V příloze naleznete Koncepci prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020, vč. příloh.

Soubory ke stažení