Kompetence krajského úřadu v oblasti rybářství

obrazek
25. ledna 2006 13:03, aktualizováno 22. února 2019 10:23, Michal Souček

Dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství,

Krajský úřad

  • a) vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti, s výjimkou rybářského revíru vyhlašovaného dle kompetencí ministerstvy zemědělství, životního prostředí a obrany
  • b) povoluje výkon rybářského práva
  • c) odnímá výkon rybářského práva
  • d) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva
  • e) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanovuje podmínky hospodaření v těchto oblastech
  • f) povoluje výjimky z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu
  • g) uděluje výjimky ze zakázaných způsobů lovu
  • h) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce
  • i) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen

Legislativa

V současné době je platný zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybochovných zdrojů (zákon o rybářství) a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb.

http://www.rybsvaz.cz/?page=legislativa
 

Další odkazy: