Kompetence krajského úřadu v oblasti myslivost

obrazek
24. ledna 2006 16:34, aktualizováno 22. února 2019 10:09, Ing. Stanislav Polák

Kompetence 

Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad
1) rozhoduje o souhlasu s chovem zvěře v zajetí

2) rozhoduje o omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách

3) rozhoduje o vymezení oblastí pro chov zvěře

4) rozhoduje o prohlášení dalších pozemků za nehonební

5) rozhoduje o povolení použití dravců jako loveckých

6) rozhoduje o uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění
    dozoru

7) vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře

8) organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře

9) určuje termíny sčítání zvěře(pro rok 2006 je stanoven termín na 18.02
    a
  18.03)

10) zpracovává statistická hlášení o myslivosti v jednotlivých letech

11) jako odvolací orgán (správní orgán druhého stupně) rozhoduje o odvolání
      proti rozhodnutím vydaným v prvním stupni řízení

12) podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu (přednášky,
      referáty, příspěvky, …..)

13) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní 
      veřejností

14) dozírá na dodržování zákona o myslivosti a předpisů vydaných
      k jeho provedení

15) rozhoduje o odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud přesahuje správní obvod
      obce s rozšířenou působností

16) dozírá, zda jsou dodržována jím provedená rozhodnutí

17) zajišťuje výkon přestupkové agendy v rámci své působnosti

18) dozírá, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu se zákonem,
      provádějí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře

Legislativa

V současné době je platný zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů  a  vyhlášky:

č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti,

č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu,

č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd,

č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice,

č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.

 Další odkazy:
            Ministerstvo zemědělství ČR: http://www.mze.cz
            Českomoravská myslivecká jednota: http://www.cmmj.cz
            Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: ttp://www.vulhm.cz
            Myslivecké honitby PK: http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/honitby