Jednací řád Rady Plzeňského kraje a komisí Rady Plzeňského kraje

24. dubna 2017 16:00, aktualizováno 15:00, Mgr. René Zeithaml

Rada Plzeňského kraje (dále jen "rada") vydává podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), tento jednací řád:

 

Část první
Jednací řád Rady Plzeňského kraje

Článek 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady Plzeňského kraje (dále jen "jednací řád") stanoví přípravu, organizaci a podrobnosti o jednání na schůzi rady podle § 58 zákona o krajích.


Článek 2
Svolání, příprava a program schůze

 1. Rada schvaluje plán svých pravidelných schůzí na delší období.
 2. Organizační oddělení odboru kancelář ředitele krajského úřadu (dále jen "organizační oddělení") zabezpečuje organizační a technické záležitosti schůze.
 3. Schůzi rady svolává hejtman Plzeňského kraje (dále jen "hejtman"), v jeho nepřítomnosti náměstek hejtmana, který hejtmana zastupuje; pokud není přítomen, svolává schůzi jiný pověřený člen rady.
 4. Návrh programu schůze rady připravuje ten, kdo schůzi svolal dle odst. 3, ve spolupráci s organizačním oddělením na základě návrhů jednotlivých předkladatelů návrhů usnesení.
 5. Předkladatelem návrhů usnesení může být člen rady, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen "ředitel"), předsedové komisí rady a předsedové výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje.
 6. Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen "krajský úřad") zpracovává a zabezpečuje materiály k projednání na schůzi rady.
 7. Návrhy usnesení do programu schůze rady musí být podloženy materiály zadanými prostřednictvím elektronické aplikace iUsnesení, popřípadě listinnými podklady, pokud je nelze zadat v elektronické podobě. Podklad pro jednání rady musí obsahovat:
 1. název problematiky,
 2. návrh usnesení v dané věci,
 3. důvodovou zprávu, která obsahuje:
  • název problému a jeho charakteristiku,
  • konstatování současného stavu a jeho analýzu,
  • předpokládaný cílový stav,
  • navrhované varianty řešení (pokud jsou předkládány),
  • finanční nároky řešení a možnost finančního krytí,
  • návrhy termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků,
  • dříve přijatá usnesení orgánů kraje,
 4. osobu, která návrh usnesení vypracovala,
 5. seznam konzultantů,
 6. přílohy návrhu usnesení (např. žádosti, návrhy smluv, stanoviska komisí nebo výborů k materiálu).
 1. Za věcnost, obsahovou úplnost i včasnost podání návrhu včetně příloh odpovídá předkladatel. Zpracování podkladů pro předkladatele zajišťuje věcně příslušný odbor krajského úřadu, jehož vedoucí odpovídá za správnost a za včasnost předložení materiálů na schůzi rady.
 2. Ve výjimečných odůvodněných případech lze návrhy bodů předkládat i ústně.

10) Předkladatel musí zajistit doručení návrhů usnesení schůze rady organizačnímu oddělení v elektronické formě prostřednictvím aplikace iUsnesení (popřípadě ve formě listinných podkladů, nelze-li je zadat elektronicky do aplikace) nejdéle pět pracovních dnů před konáním řádné schůze rady. Předkladatel je povinen, zadává-li do programu schůze sérii bodů analogických, podat tyto body současně a v návaznosti, aby se usnadnilo jejich seřazení do společného bloku.

11) Členové rady, ředitel, vedoucí odboru právního a legislativního krajského úřadu, příp. další osoby stanovené hejtmanem, obdrží podkladové materiály ke schůzi rady, včetně pozvánky, dle dohody s organizačním oddělením buď v listinné, nebo elektronické podobě, vyjma platových záležitostí a objemných příloh, a to nejpozději tři pracovní dny před konáním schůze.

12) Podklady k jednání rady jsou neveřejné.


Článek 3
Organizace a průběh schůze

 1. Schůze jsou neveřejné. Schůzí se účastní členové rady, ředitel, vedoucí odboru kancelář hejtmana krajského úřadu, vedoucí odboru právního a legislativního krajského úřadu, tiskový mluvčí, pracovníci organizačního oddělení a přizvaní hosté.
 2. Členové rady před zahájením schůze podepisují prezenční listinu.
 3. Schůzi řídí zpravidla hejtman nebo jím pověřený člen rady (dále jen "předsedající") včetně hlasování k jednotlivým projednávaným bodům.
 4. Předsedající po zahájení zasedání zjistí počet přítomných členů rady a konstatuje, zda je rada schopná se usnášet, dále určí dva ověřovatele zápisu.
 5. Program schůze může být doplněn či upraven na začátku schůze na základě návrhů předkladatelů. O programu rozhodne rada na začátku schůze hlasováním.
 6. Rada projednává návrhy usnesení zpravidla v pořadí, jak jsou zařazeny ve schváleném programu.
 7. K jednotlivým návrhům usnesení pronáší úvodní slovo jejich předkladatel.
 8. Vystoupení účastníka schůze rady k projednávanému bodu není časově omezeno. K témuž bodu může vystoupit účastník schůze (vyjma předsedajícího a předkladatele) nejvýše dvakrát. Tomu, kdo ve svém vystoupení nehovoří k věci, může předsedající schůze odebrat slovo a ukončit jeho vystoupení bez náhrady.
 9. O jednotlivých návrzích usnesení hlasují přítomní členové rady.  Ředitel se účastní schůze pouze s hlasem poradním.
 10. O návrzích se hlasuje veřejně, zdvižením ruky. Rada se může usnést, že o některém z projednávaných bodů se bude hlasovat jiným způsobem.
 11. Rada může na návrh předkladatele hlasováním bez rozpravy sloučit hlasování o dvou nebo i více bodech programu. V takovém případě probíhá i společná rozprava k těmto bodům programu.
 12. Návrh usnesení je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů rady.
 13. Rada může rozhodnout, že se jednání rady přerušuje. Termín pokračování schůze rady určí předsedající.


Článek 4
Zápis a záznam ze schůze

 1. Ze schůze rady pořizuje organizační oddělení zápis v souladu s § 58 odst. 3 zákona o krajích do 10 dnů po skončení schůze rady.
 2. Zápis obsahuje všechny skutečnosti, které stanoví zákon, jednací řád nebo usnesení rady. Zápis obsahuje rovněž datum jeho vyhotovení. K zápisu se připojují schválená usnesení s přílohami a listina přítomných členů rady.
 3. Zápis podepisuje hejtman nebo ten, kdo jej zastupoval v době konání schůze, a ověřovatelé. Podpis hejtmana a ověřovatelů stvrzuje obsahovou a věcnou správnost zápisu.
 4. Zápis je uložen na organizačním oddělení.
 5. Organizační oddělení pořizuje ze schůze rady vždy zvukový záznam, který může být doplněn videozáznamem. Záznamy jsou neveřejné dokumenty a jsou archivovány po dobu nejméně jednoho roku. Záznamy mohou být poskytnuty k poslechu (zhlédnutí) členům rady, a to výhradně za přítomnosti pracovníků organizačního oddělení. O poskytnutí zvukového záznamu nebo dalších podkladů podstatných pro jednání rady jiné osobě rozhodne hejtman.


Článek 5
Organizační zajištění schůze

Za technické a organizační zajištění odpovídá organizační oddělení, které zajišťuje vhodnou místnost pro konání schůze, potřebné vybavení místnosti, materiály určené k projednání a občerstvení pro osoby zúčastněné na schůzi.


Článek 6
Usnesení rady

 1. Usnesení rady je zachyceno na samostatném písemném dokumentu, který vyhotovuje organizační oddělení do 10 dnů od konání schůze. Ve stejném termínu zajistí organizační oddělení zveřejnění usnesení na webových stránkách Plzeňského kraje, pokud jsou usnesení podepsána. Dokument podepisuje hejtman a jeho náměstek a svým podpisem stvrzují správnost a úplnost obsahu tohoto dokumentu. Pokud v době konání schůze rady byl hejtman nepřítomen, podepisuje usnesení místo hejtmana ten, kdo jej zastupoval v době konání schůze.
 2. Organizační oddělení dohlíží na plnění usnesení ze schůzí rady po stránce dodržování termínů plnění úkolů podle usnesení rady a věcná plnění těchto úkolů vyhodnocuje podle písemných zpráv osob zodpovědných za plnění jednotlivých úkolů. Jednotlivé úkoly z usnesení rady jsou zakládány v aplikaci iUsnesení a jejich plnění je rovněž zaznamenáváno v elektronické podobě v aplikaci Teamassistant. Rada je o stavu plnění usnesení rady pravidelně informována na základě zpráv, které zpracovává organizační oddělení a předkládá je každé čtvrtletí na schůzi rady ředitel.


Článek 7
Postup při rozhodování rady ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti

 1. Rada rozhoduje ve věcech Plzeňského kraje jako jediného společníka obchodní společnosti. Rada vykonává působnost valné hromady, pokud rozhodování o některých záležitostech obchodní společnosti není svěřeno Zastupitelstvu Plzeňského kraje.
 2. Rada rozhoduje ve věcech týkajících se obchodní společnosti, které do její působnosti svěřuje zákon, zejména § 190 odst. 2 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), stanovy nebo společenská smlouva, a dále ve věcech, které si vyhradí k rozhodování v souladu s § 190 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
 3. Schůze může být svolána jako schůze samostatná, na které budou projednávány body programu pouze ve věcech vztahujících se k obchodní společnosti, nebo tyto body mohou být projednány i na jiné schůzi, jejímž programem bude jednání i o jiných bodech programu. V tomto případě budou v programu schůze označeny body týkající se  obchodní společnosti a budou uvedeny nadpisem: "Jednání RPK jako jediného společníka obchodní společnosti".
 4. Hejtman rozhoduje o případném pozvání členů statutárních nebo kontrolních orgánů společností.
 5. Jednání rady jako jediného společníka v působnosti valné hromady  se řídí přiměřeně ustanoveními tohoto jednacího řádu.
 6. Kopie usnesení, jimiž bylo radou rozhodnuto ve věcech Plzeňského kraje jako jediného společníka obchodní společnosti, budou zaslány obchodní společnosti, a to prostřednictvím věcně příslušného odboru krajského úřadu.

 

Část druhá
Jednací řád komisí Rady Plzeňského kraje

Článek 8
Úvodní ustanovení

Jednací řád dále stanoví podrobnosti o jednání komisí rady (dále jen "komise"), které rada zřizuje jako své poradní a iniciativní orgány dle § 80 odst. 1 zákona o krajích.


Článek 9
Komise

 1. Komise se účastní řešení problematiky v  určených oblastech, a to zejména tím, že radě předkládají náměty, návrhy a doporučení. Komise plní úkoly uložené radou a jedenkrát ročně hodnotí vlastní činnost ve zprávě, která je předkládána radě.
 2. Členové komise jsou povinni účastnit se zasedání komise.
 3. Předsedu komise (dále jen "předseda") a členy komise jmenuje rada.
 4. Předseda:
 1. svolává zasedání,
 2. navrhuje program zasedání,
 3. řídí činnost členů mezi jednotlivými zasedáními,
 4. podává radě zprávu o činnosti komise,
 5. zajišťuje ostatní aktivity spojené s komisí.
 1. Komise si volí místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
 2. Tajemník komise (dále jen "tajemník") vyhotovuje zápis ze zasedání komise a organizačně zajišťuje jednání.
 3. Tajemník je zaměstnanec Plzeňského kraje zařazený do krajského úřadu a není členem komise. Ředitel po dohodě s věcně příslušným členem rady určí osobu tajemníka, jehož pak jmenuje do funkce.


Článek 10
Příprava a svolání
zasedání

 1. Komise se scházejí zpravidla šestkrát ročně, v případě potřeby i častěji.
 2. Pozvánky na zasedání včetně podkladů rozesílá tajemník elektronicky prostřednictvím e-mailu členům komise nejméně sedm dní předem.
 3. Návrhy bodů k projednání na zasedání předkládá rada a její členové, ředitel, vedoucí odborů krajského úřadu a jednotliví členové komise. Návrhy se zasílají tajemníkovi elektronicky nejméně deset dní před zasedáním.


Článek 11
Průběh
zasedání

 1. Zasedání komise řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda (dále jen "předsedající"). Předsedající řídí hlasování, uděluje slovo v rozpravě a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh, v opačném případě rozpravu ukončí.
 2. Zasedání probíhá podle programu schváleného v úvodu na návrh předsedajícího.
 3. Jednání se účastní také tajemník, hosté a příp. i navrhovatelé jednotlivých bodů programu.
 4. Jednání je neveřejné.
 5. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. V opačném případě předsedající zasedání ukončí a určí náhradní termín jednání. Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
 6. Stanovisko k projednávané věci vyjadřuje komise usnesením. Je-li usnesením doporučení určené radě, předloží je radě předseda k projednání.
 7. Úkoly může komise zadávat jen svým členům; činí tak formou usnesení. Zpráva o jejich plnění se projedná na počátku zasedání.


Článek 12
Zápis ze zasedání

 1. Do sedmi dnů od zasedání vyhotoví tajemník zápis. Přílohou zápisu je i prezenční listina ze zasedání. Zápis podepisuje předsedající. Tajemník zápisy eviduje.
 2. Zápisy jsou přílohou zprávy o činnosti předkládané radě.  
 3. Zápis obsahuje:
 1. datum a místo zasedání,
 2. program zasedání,
 3. přijatá usnesení,
 4. stručný průběh rozpravy,
 5. podpis předsedajícího.
 1. Kopii zápisu tajemník rozešle členům komise. O případných námitkách komise rozhodne na příštím zasedání.
 2. Kopii prezenční listiny předá tajemník organizačnímu oddělení a oddělení personálních věcí a vzdělávání odboru kancelář ředitele.Část třetí

Článek 13
Závěrečná ustanovení

 1. Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu podléhají schválení radou.
 2. Tento jednací řád byl schválen usnesením rady č. 457/17 ze dne 24. 4. 2017 a nabývá účinnosti 1. 5. 2017.
 3. Nabytím účinnosti jednacího řádu se zrušuje Jednací řád Rady Plzeňského kraje schválený usnesením rady č. 3301/15 ze dne 27. 4. 2015.