Jak získat živnostenské oprávnění

obrazek
26. srpna 2010 09:11, aktualizováno 29. června 2022 15:51, Mgr. Dana Císařová

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb, o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Kdo hodlá na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí podat ohlášení živnosti (u živností ohlašovacích, kterými jsou živnost volná a živnosti řemeslné a vázané) nebo žádost o koncesi (u živností koncesovaných) živnostenskému úřadu. 

Podání lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, přímo z počítače podnikatele, případně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

V rámci realizace projektu ZAP – zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání byla vytvořena celorepubliková síť Centrálních registračních míst pro podnikatele v rámci stávajících obecních živnostenských úřadů (CRM). Na území města Plzně plní funkci CRM stávající živnostenský úřad Magistrátu města Plzně a obecní živnostenské úřady v obcích s rozšířenou působností. Na uvedených CRM může podnikatel  kromě vlastního ohlášení živnosti a žádosti o koncesi podle živnostenského zákona provést také některé další úkony spojené s podnikáním, která by jinak činil až následně u příslušných zvláštních orgánů.

Takové souhrnné podání je možno podat  na  Jednotném registračním formuláři – JRF, který nahrazuje  různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně.

Živnostenský úřad, jako CRM, předává příslušné údaje z tohoto formuláře jednotlivým dotčeným orgánům.

Podmínky provozování živnosti

 Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat podmínky stanovené živnostenským zákonem. Těmito jsou podmínky všeobecné (§ 6 živnostenského zákona) a zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 7 živnostenského zákona).

Všeobecnými podmínkami jsou:

 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost
Plná svéprávnost lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.
 

Bezúhonností se pro účely živnostenského zákona rozumí trestní zachovalost dokumentovaná výpisem z rejstříku trestů, který si vyžádá živnostenský úřad. Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně,  jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Tyto podmínky musí podnikatel splňovat vždy, jejich splnění nelze nahradit ustanovením odpovědného zástupce.

Zvláštními podmínkami jsou:

 • odborná způsobilost (u řemeslných, vázaných a koncesovaných živností),
 • jiná způsobilost (pouze u vybraných živností jako podmínka garance řádného provozování živnosti, zejména s ohledem na nezbytnou ochranu veřejných zájmů).
Překážky provozování živnosti:

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne

 • prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty,
 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu.


Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o

 • zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 • zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,
 • rušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů.


Fyzická nebo právnická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest nebo sankce zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno.

Stejnou živnost nemůže provozovat, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění

 • fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
 •  fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránila,
 • právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3,
 • právnická osoba, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 této právnické osobě; to neplatí v případě, že právnická osoba prokáže, že tento člen vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránil.

Překážky provozování některých živností právnickými osobami

Živnost a obor činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 živnostenského zákona (živnost volná v oboru činnosti - poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy, poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem, živnost vázaná - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence) nemůže provozovat právnická osoba, pokud její skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") není bezúhonný nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není bezúhonná.