Informace pro rybníkáře

obrazek
25. ledna 2006 13:05, aktualizováno 22. února 2019 10:43, Michal Souček

Informace pro rybníkáře

(pro osoby, které vlastní nebo mají pronajatý rybník)

Dnem 1.dubna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství.

Tento zákon upravuje mimo jiné chov

 • ochranu a lov ryb a vodních organismů
 • a upravuje a stanovuje pravidla pro rybníkářství, výkon rybářského práva a evidenci o hospodaření, o lovu ryb a o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva.

Proto bychom zde rádi stručně upozornili vlastníky či nájemce vodních nádrží na jejich povinnosti, které jim z toho zákona vyplývají, neboť uvedený zákon stanovuje i sankce za jejich neplnění.

Mimo předmět úpravy zákon definuje i pojmy jako:

 • rybářství – chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva,
 • rybníkářství - chov a lov ryb, popř. vodních organizmů, v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, produkce ryb pro rybníky nebo pro zarybňování revírů
 • rybník - vodní dílo, které je vodní nádrží určenou k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu.

V ustanovení § 3 jsou uvedeny práva a povinnosti vztahující se k rybníkářství:

    K rybníkářství je oprávněn vlastník rybníka nebo rybochovného zařízení, popřípadě jejich nájemce na základě písemně uzavřené nájemní smlouvy s vlastníkem za účelem rybníkářství. Lov se provádí hromadně účinnou metodou lovu nebo na udici. Lov na udici může provádět rybníkář, popřípadě jím pověřené osoby.

    Rybníkář je povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, o lovu ryb na udici a předkládat ji příslušnému orgánu státní správy rybářství podle ust. § 19 a § 24 nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

    Podrobnosti o vedení evidence, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, o lovu ryb na udici a o hromadně účinných metodách lovu ryb stanoví prováděcí právní předpis, což je  vyhláška č. 197/2004.

    Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vod a aby neporušoval právem chráněné zájmy jiných osob, aby nebyla ohrožena rybí obsádka, zarybnění navazujícího rybářského revíru a rybníkářství přímo navazující na rybářský revír.

    Samozřejmě nesmí být porušen ani zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a jejich prováděcí předpisy.

 Na činnost rybníkáře se vztahuje též hlava VII., která ošetřuje v § 30 a § 31 přestupky osob fyzických, právnických a podnikajících fyzických a stanovuje pokuty při jejich spáchání.

Přestupky (§ 30)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst.2 a 5)
 • b) provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3 odst. 2).

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru

 • a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2)
 • b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6
 • c) nevyznačí hranice rybářského revíru
 • d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti
 • e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1)
 • f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář nevede evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole.

Za tyto přestupky se uloží pokuta až do výše 30 000 Kč.

Přestupky se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob (§ 31)

Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
 • b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),
 • c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3
 • d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6

Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.

Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru

 • a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení    výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2)
 • b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6
 • c) nevyznačí hranice rybářského revíru
 • d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti
 • e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1)
 • f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5

O uložení pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží pokutu za přestupek až do výše 50 000 Kč.