Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - ZÚR Plzeňského kraje a ÚP Starého Plzence

02. července 2018 07:58, aktualizováno 04. července 2018 06:13, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 12. 6. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno o poskytnutí následujících informací:

  1. zda na KÚPK dorazily nějaké požadavky na úpravu/aktualizaci ZÚR PK směřující k vyřešení rozporů mezi novým návrhem Územního plánu pro Starý Plzenec a aktuálním zněmím Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje? Pokud ano, bylo požadováno kompletní znění těchto požadavků,  a to v elektronické podobě. Případně alespoň informaci, zda proběhlo v této věci nějaké jednání, jaké, a s jakými výsledky.
  2. zda město Starý Plzenec či nějaký jeho zástupce řeší nebo řešil s krajským úřadem či jeho představiteli požadavek na nové silniční napojení průmyslového areálu ve Šťáhlavech (KS-Europe) tak, aby kamiony nejezdily přes Starý Plzenec. To by nyní bylo možné řešit v rámci projektu na obchvat Losiné. Zde byla požadována informaci, zda proběhl nějaké jednání a jaké byly případné navrhované varianty.

K jednotlivým bodům žádosti KÚPK sdělil následující:

ad 1) Město Starý Plzenec uplatnilo oficiální připomínku k návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR PK ze dne 26. 6. 2013, dále k výzvě na uplatnění podnětů k Aktualizaci ZÚR PK ze dne 28. 4. 2017, a především k Návrhu Zprávy o uplatňování ZÚR PK dopisem č. j. 3719/2017/MěÚSP/St ze dne 14. 12. 2017 (viz Přílohy). Požadavky města jsou ve Zprávě o uplatňování ZÚR PK zohledněny a schváleny Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 12. 2. 2018 usnesením č. 525/18 (http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/zprava-o-uplatnovani-zasad-uzemniho-rozvoje-pk). Nutno podoktnout, že tyto požadavky budou podnětem pro zpracování návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR PK a jeho další projednání dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Žádná další jednání mezi městem Starý Plzenec a KÚPK v této souvislosti neproběhla.

ad 2) Město Starý Plzenec požádalo o jednání zástupce Plzeňského kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) k dopravnímu řešení územního plánu města. Jednání se uskutečnilo v kanceláři náměstka hejtmana pro dopravu za účasti generálního ředitele SÚS PK, generálního ředitele ŘSD, náměstka hejtmana a dalších starostů obcí.  Město Starý Plzenec vzneslo mimo jiné i požadavek, aby kamiony do průmyslového areálu Šťáhlavy (KS – EUROPE) nejezdily přes Starý Plzenec. Městu Starý Plzenec bylo sděleno, že není možné přímo omezit regionální nákladní dopravu tímto způsobem.

ŘSD připravuje mimo obchvatu Losiné – silnice I/20 i rekonstrukci navazujícího úseku silnice I/19 ve směru od Losiné k Nezvěsticím. Tím dojde ke zrychlení a zatraktivnění trasy Plzeň – průmyslový areál Šťáhlavy, po silnicích I/20 a I/19.  Případné řešení obchvatu obce Šťáhlavy by bylo finančně náročné, není ve finančních možnostech Plzeňského kraje.  Investiční akce  podobného rozsahu jsou v tomto plánovacím období (2014 – 2020) řešeny prostřednictvím evropských dotací (IROP, ITI). 

Možnosti dotací na podobné stavby v dalším plánovacím období EU po roce 2020 nejsou zatím známy. Pro případné zahájení  projektové přípravy (studie,  PD k územnímu řízení) je nutné znát stanovisko obce Šťáhlavy. Účastníci jednání vzali tato konstatování na vědomí.            

Ke stavbě obchvatu obce Losiná KÚPK dodal, že investorem této stavby je ŘSD. Projektovou přípravu pro tuto akci provádí projekční kancelář SUDOP PRAHA, Projektové středisko Plzeň. KÚPK, konkrétně odbor dopravy a silničního hospodářství, jakožto jako speciální stavební úřad pro silnice I. třídy, nemá k dispozici informace o tom, v jakém rozsahu stavba přeložky silnice I/20 řeší případné připojení průmyslového areálu k silniční síti. S konkrétním požadavkem je potřeba se obrátit na investora akce.

 

Soubory ke stažení