Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - závazná stanoviska, rozhodnutí o odvolání (stavba k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině)

23. listopadu 2018 10:25, aktualizováno 09:25, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 1. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Požadována byla následující informace:

„o zaslání elektronické verze, případně kopie závazného stanoviska podle § 96b  nebo jiného ustanovení stavebního zákona, závazného stanoviska dotčeného orgánu podle jiného právního předpisu, stanoviska, vyjádření či jiného úkonu podle § 154 a násl. správního řádu, jímž se zdejší krajský úřad vyjadřoval k následujícím otázkám:

(i) Lze stavbu umístěnou podle územního plánu obce v ploše určené dle jejích regulativů funkčního využití k bydlení užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů?

(ii) Lze stavbu určenou zejména podle kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby nebo stavebního povolení k bydlení (rodinný dům, bytový dům) užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu výše uvedeného zákona?

Dále žádám o zaslání elektronické verze, případně kopie rozhodnutí, jímž zdejší krajský úřad rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí, jímž bylo:

(i) podle § 134 odst. 5 stavebního zákona zakázáno užívání stavby k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu výše uvedeného zákona, nebo

(ii) rozhodnuto o přestupku podle § 178 odst. 1 stavebního zákona, případně o správním deliktu podle § 180 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 30. června 2017, který měl být spáchán užíváním stavby k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu výše uvedeného zákona.“

K předmětu žádosti KÚPK sdělil, že k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  nevydal žádné závazné stanovisko podle § 96b nebo jiného ustanovení stavebního zákona, závazné stanovisko podle jiného právního předpisu ani stanovisko, vyjádření či jiný úkon podle § 154 správního řádu, a že v odvolacím řízení nevydal žádné rozhodnutí, kterým bylo přezkoumáno rozhodnutí vydané podle § 134 odst. 5 stavebního zákona o zákazu užívání stavby k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ani rozhodnutí o přestupku podle § 178 odst. 1 stavebního zákona nebo o správním deliktu podle § 180 odst. 1 stavebního zákona, který měl být spáchán užíváním stavby k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.