Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - vyhodnocování pasportizace majetku

25. května 2018 07:14, aktualizováno 06:14, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 3. 5. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno v souvislosti s vyhodnocováním pasportizace majetku z hlediska zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhlášky Ministerstva financí č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002  Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících informací:

  1. Dle výše uvedeného bylo žádáno o sdělení, jakým způsobem vyhodnocuje Plzeňský kraj jako účetní jednotka IČO: 70890366 vypracování pasportizace majetku, který je pořizován např. na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dále např. pasporty veřejného osvětlení, zeleně apod. Je tento výdaj vyhodnocován jako služba nebo jako investiční majetek?
  2. V případě, že v bodě č. 1) účetní jednotka Plzeňský kraj tento majetek nepořizuje a pořizuje ho jeho zřízená příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje IČO: 72053119, jsou na tyto výdaje (např. pasport komunikací) zřizovatelem poskytovány investiční výdaje?
  3. Jak je na tento výdaj pohlíženo při přezkoumání hospodaření obcí, které provádí Krajský úřad Plzeňského kraje dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO? Je přezkoumávajícím orgánem vyžadováno výše uvedený výdaj zařazovat na majetkové účty 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek s použitím položky rozpočtové skladby 6119 – Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku? Nebo jako provedení služby na účtu 518 – Ostatní služby s položkou rozpočtové skladby 5169 – Nákup ostatních služeb?
  4. Pokud nejsou výše uvedené postupy jednotné, bylo žádáno o zdůvodnění na základě jakých právních předpisů je takto postupováno.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti KÚPK sděluje následující:

ad 1,2) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, účtuje vypracování pasportizace majetku jako službu, tj. na účet 518. Finanční prostředky jsou poskytovány zřizovatelem ve formě provozního příspěvku.

ad 3)     Záleží na důvodu pořízení a jeho přínosu pro obec. Shora uvedený zákon ani vyhláška striktně klasifikaci, zda jde v případě pasportu o náklad či nehmotný majetek, neupravuje. Kontrolní skupiny KÚPK nevyžadují tento výdaj zařazovat na majetkové účty. Obce převážně zařazují pasportizaci na účet 019 – z důvodu  nejasného znění § 11 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Záleží tedy na individuálním posouzení každé jednotlivé obce.

ad 4)     Výše uvedený zákon ani vyhláška striktně klasifikaci, zda jde v případě pasportu o náklad či nehmotný majetek, neupravuje. ÚSC zabezpečuje své hospodaření podle schváleného rozpočtu. Je tedy nutné v případě pasportů kromě výše uvedených předpisů brát zřetel na ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.