Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - veřejná železniční osobní doprava - dotace - kontrola

25. července 2017 07:30, aktualizováno 06:30, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 14. 7. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Bylo požadováno poskytnutí následujících informací:

  1. Na jakém základě dospěl kraj k závěru, že finanční kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole může být nahrazena finančním vypořádáním dle vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání?
  2. Z jakého důvodu kraj nepostupuje podle č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a neprovádí následnou finanční kontrolu u příjemců dotací na zajištění dopravní obslužnosti dle Memoranda?
  3. Účelem následné finanční kontroly je prověřit, zda prostředky poskytnuté krajem byly vynaloženy pouze na zajištění dopravní obslužnosti definované závazkem veřejné služby a v souladu s legislativou, tj. že byly použity výlučně k úhradě ekonomicky oprávněných nákladů. Provádí kraj takovou kontrolu? Je součástí finančního vypořádání?
  4. Následná kontrola by měla být ukončena aktem, který akceptují obě smluvní strany (kontrolním protokolem). Existuje takový akt v případě finančního vypořádání?

K bodům žádosti KÚPK uvedl:

  1. Ve veřejné železniční osobní dopravě Plzeňský kraj není vůči dopravci poskytovatelem dotace, tudíž nelze provést kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“).
  2. Finanční prostředky jsou poskytnuté jako účelová dotace od Ministerstva dopravy. Dle rozhodnutí Ministerstva dopravy je kraj povinen finančně vypořádat poskytnutou dotaci v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Kontrolu plnění rozhodnutí provádí Ministerstvo dopravy v souladu se zákonem o finanční kontrole.
  3. Součástí finančního vypořádání je komentář, ve kterém je uvedeno, v jakém rozsahu byla státem poskytnutá dotace využita. Kraj provádí kontrolu obdržených dokumentů od dopravce, kterému byla dotace poskytnuta, zda byla použita v souladu s podmínkami poskytnutí dotace.
  4. Dle shora uvedené vyhlášky o finančním vypořádání je nutné vypořádat dotaci v určených termínech společně s komentářem. V případě, že by došlo k situaci, kdy by doložené údaje byly pro poskytovatele nedostatečné, vyzve poskytovatel (Ministerstvo dopravy) kraj k doplnění.