Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - STK

18. září 2019 12:18, aktualizováno 11:18, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 5. 9. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou se žadatel dotazoval na podmínky pro provozování stanice technické kontroly a to pro všechny typy vozidel.

K  žádosti KÚPK sdělil, že stanice technické kontroly (dále jen „STK") je pracoviště specializované na provádění technických prohlídek silničních vozidel. STK může provozovat právnická nebo fyzická osoba, která má k jejímu provozování oprávnění udělené a osvědčení vydané krajským úřadem, v jehož správním obvodu bude provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost. Podmínky pro provozování STK, jakož i podmínky pro udělení oprávnění a vydání osvědčení k provozování STK, jsou uvedeny v ustanovení § 54 – 58 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (dále jen „zákon o podmínkách provozu vozidel“), a prováděcí vyhlášce č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel.

K dané problematice KÚPK současně dodal, že dle ustanovení § 54 odst. 3 zákona o podmínkách provozu vozidel může krajský úřad udělit oprávnění kromě jiného žadateli jen tehdy, je-li záměr provozovat stanici technické kontroly v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly, pokud je kapacitní potřeba technických prohlídek na území okresu v rámci správního obvodu vyšší než 80% kapacity stávajících kontrolních linek STK v provozu a je-li počet skutečně provedených technických prohlídek na STK na území téhož okresu vyšší než 80% kapacity stávajících kontrolních linek STK v provozu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé správní obvody jsou co do množství STK pokryty dostatečně, nejsou tak splněny výše uvedené podmínky kapacitní potřeby, a není tedy předpoklad k udělení oprávnění pro další STK v rámci Plzeňského kraje.