Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - statistická data ohledně počtu žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany ve školách PK

18. září 2017 07:38, aktualizováno 06:38, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 31. 8. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byla požadována statistická data ohledně počtu žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany ve školách spadajících pod Plzeňský kraj. Konkrétně bylo žádáno o poskytnutí následujících údajů:

  1. Kolik držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. v roce 2016 podalo žádost o nostrifikaci, které spadaly do kompetence Plzeňského kraje? Specifikace požadovaných údajů byla uvedena v tabulce.
  2. Kolik žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 školy spadající do kompetence Plzeňského kraje?
  3. Kolik dětí žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č.  325/1999 Sb. navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 ve školách spadajících do kompetence Plzeňského kraje cílené vzdělání?
  4. Jaké finanční prostředky byly v roce 2016 vynaloženy na zajištění výuky jazyka a přípravy dětí žadatelů o mezinárodní ochranu a držitelů mezinárodní ochrany na vzdělávání ve školách spadajících do kompetence Plzeňského kraje?

KÚPK k bodům 2, 3) a 4) žádosti o poskytnutí informace sdělil:

ad 2)

OKDS KÚPK k tomuto bodu žádosti poskytl části statistických výkazů „žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu“ (M 8a - výkaz o střední škole, M 10a - výkaz o vyšší odborné škole, M 9a - výkaz o konzervatoři, M 3a - výkaz o základní škole) týkající se škol, jejichž zřizovatelem je Plzeňský kraj. Za každou školu jsou přiloženy dvě části výkazu (k 31. březnu 2016 - školní rok 2015/2016 a k 31. březnu 2017 - školní rok 2016/2017). Statistické výkazy jsou zpracovávány v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). Jiné údaje nejsou dle uvedeného zákona součástí dokumentace škol a školských zařízení.

ad 3)

K tomuto bodu žádosti OKDS KÚPK sdělil, že nejsou vedeny děti žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona, které by navštěvovaly cílené vzdělávání. V právních předpisech v oblasti školního vzdělávání jsou uvedeny pouze cílené programy týkající se ochrany dětí a mládeže před kuřáctvím a podpora cíleného systematického vzdělávání a osvěty o životním prostředí a udržitelném rozvoji v elektronických médiích.

ad 4)

OKDS KÚPK k tomuto bodu žádosti sdělil, že na bezplatnou výuku českého jazyka u „ostatních cizinců“ (cizinci mimo občanů EU) bylo v roce 2016 vynaloženo celkem 263.197,- Kč.

Příloha

  • část výkazu M 8a - výkaz o střední škole - k 31. 3. 2016 a k 31. 3. 2017
  • část výkazu M 10a - výkaz o vyšší odborné škole k 31. 3. 2016 a k 31. 3. 2017
  • část výkazu M 9a - výkaz o konzervatoři k 31. 3. 2016 a k 31. 3. 2017
  • část výkazu M 3a - výkaz o základní škole k 31. 3.2016 a k 31. 3. 2017

Soubory ke stažení