Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - směna pozemků

13. prosince 2018 14:49, aktualizováno 13:49, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 15. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno o poskytnutí následujících informací (citujeme):

  1. usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 8. září 2014, č. 629/14 (včetně případných příloh a znění návrhu usnesení),
  2. příslušného záměru kraje uzavřít směnnou smlouvu, včetně doložky o vyvěšení na úřední desku a sejmutí z úřední desky, včetně všech případných příloh (směnná smlouva byla uzavřena dne 2. října 2014 mezi Plzeňským krajem a společností Rina Europe s.r.o. ohledně pozemku p. č. 185/13, katastrální území Myslinka),
  3. ocenění výše uvedeného pozemku p. č. 185/13, pokud bylo v souvislosti s uzavřením výše uvedené směnné smlouvy vypracováno.

K předmětu žádosti KÚPK zaslal kopii usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 629/14 ze dne 8. 9. 2014  (včetně kopie důvodové zprávy a jejích příloh - tj. kopie LV č. 119, kopie LV č. 696, kopie mapky směňovaných pozemků) a kopii záměru směny pozemku, jež byl zveřejněn na úřední desce KÚPK. Současně KÚPK sdělil, že ocenění pozemku parc. č. 185/13 v k. ú. Myslinka provedeno nebylo, neboť jej nebylo zapotřebí.