Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam řízení podle zákona o regulaci reklamy - protiprávní jednání na soc. sítích (Facebook, Twitter, Instagram a Youtube)

15. srpna 2019 12:43, aktualizováno 11:43, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 12. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí následujících informací (citujeme):

  • Seznam řízení podle zákona o regulaci reklamy vedených pro skutek spočívající v protiprávním jednání na sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook, Twitter, Instagram a Youtube, za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (do dne doručení této žádosti), včetně čísel jednacích, včetně způsobu rozhodnutí ve věci, bylo-li již rozhodnuto
  • Výběr těch výše specifikovaných řízení, u nichž bylo řízení zahájeno na základě podnětu
  • Výběr těch výše specifikovaných řízení vedených pro skutek spočívající neoznačení reklamy

K žádosti KÚPK sdělil, že odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK v rámci výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy v době od roku 2014 do dnešního dne neobdržel podnět a ani nevedl žádné řízení pro skutek spočívající v protiprávním jednání na sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook, Twitter, Instagram a Youtube.