Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam příjemců "kotlíkových" dotací

09. července 2019 10:07, aktualizováno 09:07, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 28. 6. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo požadováno poskytnutí (citujeme):

„seznamu osob, které od Vás přijaly v posledních 24 měsících veřejné prostředky v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, tj. tzv. „kotlíkových dotací“. Zejména žádáme, aby tento seznam obsahoval jméno a příjmení příjemce veřejných prostředků, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výši přijaté dotace a účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků, tj. typ kotle, ke kterému se konkrétní přijaté dotace vázala.“

K části předmětu žádosti KÚPK zaslal žadateli v listinné podobě požadované informace – seznamy (Vyplacené žádosti – Kotlíky I, Vyplacené žádosti – Kotlíky II). Jedná se o vyplacené žádosti z dotačních titulů – „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2, „OZE – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“, „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“, „Pořízení  ekologického vytápění v domácnostech I/1“ a „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“.