Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - řízení o odstranění stavby pro reklamu (2017 - 2019)

03. září 2019 07:26, aktualizováno 06:26, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 20. 8. 2019 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Požadovány byly následující informace (citujeme):

1. Vedl Váš úřad v letech 2017 – 2019 řízení o odstranění stavby pro reklamu (§ 2 odst. 3 či § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona)? Pokud ano, v kolika případech bylo rozhodnuto o odstranění stavby?

2. Vyzval Váš úřad v letech 2017 – 2019 vlastníka reklamního zařízení k odstranění takového zařízení? Pokud ano, v kolika případech bylo toto zařízení skutečně odstraněno? V kolika případech jej odstranil vlastník sám a v kolika případech muselo být odstranění provedeno ze strany Vašeho úřadu na náklady vlastníka?

3. Rozhodoval Váš úřad v letech 2017 - 2019 o povaze reklamních plachet s oky umístěných na fasádě nemovitosti uchycených tzv. gumicuky – zda se jedná o reklamní zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 stavebního zákona? Pokud ano, v kolika případech se jednalo o reklamní zařízení ve smyslu § 3 odst. 2 stavebního zákona?

Dále byl KÚPK požádán o zaslání anonymizované verze některého z rozhodnutí KÚPK v předmětné věci. 

K jednotlivým bodům žádosti KÚPK sdělil, že:

  • KÚPK nevedl v letech 2017 – 2019 řízení o odstranění stavby pro reklamu (viz § 2 odst. 3 nebo § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • KÚPK vyzval v daném období k odstranění reklamního zařízení v celkem 55 případech. Na základě zaslaných „Výzev k odstranění“ byla všechna reklamní zařízení odstraněna vlastníkem reklamního zařízení v zákonem stanovené lhůtě.
  • KÚPK v daném období nerozhodoval o povaze reklamních plachet s oky umístěných na fasádě nemovitostí. 

S ohledem na výše uvedenému tak KÚPK nemohl vyhovět souvisejícímu požadavku zaslání anonymizované verze rozhodnutí KÚPK v dané věci.