Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - přezkumy posudků, kontroly a počty porušení právních předpisů poskytovateli pracovnělékařských služeb

03. srpna 2018 08:14, aktualizováno 07:14, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 27. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo v souvislosti s posuzováním zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce a poskytováním ostatních součástí pracovnělékařských služeb žádáno poskytnutí následujících informací:

 1. o celkovém počtu přezkumů lékařských posudků poskytovatelů pracovnělékařských služeb o zdravotní způsobilosti zaměstnanců dle § 46 a § 47 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění účinném do 31. 10. 2017 (dále také jen „ZSZS“), provedených (rozuměno ukončených) krajským úřadem v letech 2015, 2016 a 2017 (jednotlivě v každém z uvedených let), a to
  1. vč. rozdělení dle výsledku jednotlivých přezkumů [§ 47 odst. 2 písm. a), b), c) ZSZS] a u přezkumů s výsledkem dle § 47 odst. 2 písm. b) a c) ZSZS vč. uvedení počtu zjištěných nedostatků vedoucích ke zrušení posudku dle jednotlivých oblastí uvedených v § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZSZS.
  2. vč. rozdělení na základě délky trvání jednotlivých přezkumů, a to do následujících skupin:
   1. přezkum skončil do 30 pracovních dnů ode dne doručení spisu s návrhem krajskému úřadu bez přerušení lhůty dle § 47 odst. 3 ZSZS,
   2. přezkum skončil v době od 31 do 45 pracovních dnů ode dne doručení spisu s návrhem krajskému úřadu z důvodu prodloužení lhůty dle § 47 odst. 2 ZSZS, avšak bez přerušení lhůty dle § 47 odst. 3 ZSZS,
   3. z důvodu nutnosti doplnění podkladů či vyžádání odborných stanovisek došlo v rámci přezkumu k přerušení lhůty dle § 47 odst. 3 ZSZS;
 2. o celkovém počtu kontrol provedených (rozuměno ukončených) krajským úřadem v letech 2015, 2016 a 2017 (jednotlivě pro každý z uvedených roků) u poskytovatelů pracovnělékařských služeb, zaměřených na dodržování právních povinností na úseku poskytování pracovnělékařských služeb a vydávání lékařských posudků, a to

vč. rozdělení dle výsledku kontrol, a to do následujících skupin:

 1. v rámci kontroly nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů naplňující některou ze skutkových podstat dle § 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS poskytovatelem,
 2. v rámci kontroly u zaměstnavatele byla zjištěna porušení právních předpisů naplňující min. 1 a max. 2 skutkové podstaty přestupků (správních deliktů) dle § 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS poskytovatelem,
 3. v rámci kontroly u zaměstnavatele byla zjištěna porušení právních předpisů naplňující 3 a více skutkových podstat přestupků (správních deliktů) dle § 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS poskytovatelem.

 

 1. o celkovém počtu porušení právních předpisů poskytovateli pracovnělékařských služeb naplňujících skutkové podstaty stanovené v § 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS, zjištěných krajským úřadem v letech 2015, 2016 a 2017 (jednotlivě pro každý z uvedených roků), bez ohledu na případná řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí krajského úřadu, a to
 1. vč. rozdělení dle jednotlivých skutkových podstat zjištěných porušení právních předpisů [§ 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS],
 2. vč. uvedení celkové výše pokut uložených poskytovatelům pracovnělékařských služeb v příslušném roce za porušení právních předpisů dle § 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS (bez ohledu na opravné prostředky podané proti rozhodnutím krajského úřadu).

K jednotlivým bodům žádosti KÚPK sdělil žadateli dle jím navržené struktury následující:

Ad 1) V roce 2015 KÚPK ukončil 10 přezkumů lékařských posudků poskytovatelů pracovnělékařských služeb o zdravotní způsobilosti zaměstnanců,

 1. z toho

8 s výsledkem dle § 47 odst. 2 písm. a) ZSZS,

1 s výsledkem dle § 47 odst. 2 písm. b) ZSZS,

1 s výsledkem § 47 odst. 2 písm. c) ZSZS,

přičemž v rámci přezkumů s výsledem dle § 47 odst. 2 písm. b) a c) zjistil

2 porušení dle § 47 odst. 1 písm. a) ZSZS,

1 porušení dle § 47 odst. 1 písm. b) ZSZS,

1 porušení dle § 47 odst. 1 písm. c) ZSZS,

1 porušení dle § 47 odst. 1 písm. d) ZSZS (u některých přezkumů byla porušení vícečetná).

 1. V roce 2015 ukončená přezkumná řízení trvala ode dne doručení spisu s návrhem KÚPK do dne ukončení dle § 47 odst. 2 ZSZS
 1. ve 2 případech do 30 pracovních dnů bez přerušení lhůty,
 2. v 0 případech nad 30 pracovních dnů do 45 pracovních dnů z důvodu prodloužení lhůty dle § 47 odst. 2 ZSZS,
 3. v 8 případech po blíže neurčenou dobu s přerušením lhůty z důvodu uvedených v § 47 odst. 3 ZSZS.

Ad 2) V roce 2015 KÚPK neprovedl u poskytovatelů pracovnělékařských služeb žádnou kontrolu zaměřenou na dodržování právních povinností na úseku poskytování pracovnělékařských služeb a vydávání lékařských posudků.

Ad 3) V roce 2015 KÚPK zjistil celkem 2 porušení právních předpisů poskytovateli pracovnělékařských služeb dle § 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS;

 1. konkrétně šlo o 2 porušení právních předpisů dle § 90 odst. 1 písm. m) ZSZS,
 2. přičemž celková výše pokut uložených činila 4 000 Kč.

 

Ad 1) V roce 2016 KÚPK ukončil 12 přezkumů lékařských posudků poskytovatelů pracovnělékařských služeb o zdravotní způsobilosti zaměstnanců.

 1. z toho 3 s výsledkem dle § 47 odst. 2 písm. a) ZSZS,

9 s výsledkem dle § 47 odst. 2 písm. b) ZSZS,

0 s výsledkem § 47 odst. 2 písm. c) ZSZS,

přičemž v rámci přezkumů s výsledem dle § 47 odst. 2 písm. b) a c) zjistil 0 porušení dle § 47 odst. 1 písm. a) ZSZS,

2 porušení dle § 47 odst. 1 písm. b) ZSZS,

3 porušení dle § 47 odst. 1 písm. c) ZSZS,

8 porušení dle § 47 odst. 1 písm. d) ZSZS (u některých přezkumů byla porušení vícečetná).

 1. V roce 2016 ukončená přezkumná řízení trvala ode dne doručení spisu s návrhem KÚPK do dne ukončení dle § 47 odst. 2 ZSZS
 1. ve 4 případech do 30 pracovních dnů bez přerušení lhůty,
  1. v 0 případech nad 30 pracovních dnů do 45 pracovních dnů z důvodu prodloužení lhůty dle § 47 odst. 2 ZSZS,
  2. v 8 případech po blíže neurčenou dobu s přerušením lhůty z důvodu

uvedených v § 47 odst. 3 ZSZS.

Ad 2) V roce 2016 KÚPK neprovedl u poskytovatelů pracovnělékařských služeb žádnou kontrolu zaměřenou na dodržování právních povinností na úseku poskytování pracovnělékařských služeb a vydávání lékařských posudků.

Ad 3) V roce 2016 KÚPK zjistil celkem 3 porušení právních předpisů poskytovateli pracovnělékařských služeb dle § 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS

 1. konkrétně šlo o 3 porušení právních předpisů dle § 90 odst. 1 písm. m) ZSZS,
 2. přičemž celková výše pokut uložených činila 6 000 Kč.

Ad 1) V roce 2017 (ve znění účinném do 31. 10. 2017) KÚPK ukončil 13 přezkumů lékařských posudků poskytovatelů pracovnělékařských služeb o zdravotní způsobilosti zaměstnanců.

 1. z toho 8 s výsledkem dle § 47 odst. 2 písm. a) ZSZS,

5 s výsledkem dle § 47 odst. 2 písm. b) ZSZS,

0 s výsledkem § 47 odst. 2 písm. c) ZSZS,

přičemž v rámci přezkumů s výsledem dle § 47 odst. 2 písm. b) a c) zjistil

0 porušení dle § 47 odst. 1 písm. a) ZSZS,

1 porušení dle § 47 odst. 1 písm. b) ZSZS,

1 porušení dle § 47 odst. 1 písm. c) ZSZS,

5 porušení dle § 47 odst. 1 písm. d) ZSZS (u některých přezkumů byla porušení vícečetná).

 1. V roce 2017 ukončená přezkumná řízení trvala ode dne doručení spisu s návrhem KÚPK do dne ukončení dle § 47 odst. 2 ZSZS
 1. ve 3 případech do 30 pracovních dnů bez přerušení lhůty,
 2. v 0 případech nad 30 pracovních dnů do 45 pracovních dnů z důvodu prodloužení lhůty dle § 47 odst. 2 ZSZS
 3. v 10 případech po blíže neurčenou dobu s přerušením lhůty z důvodu uvedených v § 47 odst. 3 ZSZS.

Ad 2) V roce 2017 KÚPK neprovedl u poskytovatelů pracovnělékařských služeb žádnou kontrolu zaměřenou na dodržování právních povinností na úseku poskytování pracovnělékařských služeb a vydávání lékařských posudků.

Ad 3) V roce 2017 KÚPK zjistil celkem 2 porušení právních předpisů poskytovateli pracovnělékařských služeb dle § 90 odst. 1 písm. k), l), m), n) a § 90 odst. 4 písm. a) a b) ZSZS

 1. konkrétně šlo o 2 porušení právních předpisů dle § 90 odst. 1 písm. m) ZSZS,
 2. přičemž celková výše pokut uložených činila 12 000 Kč.