Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled odvolacích a přezkumných řízení - pilařský závod

03. května 2018 09:36, aktualizováno 08:36,

Dne 17. 4. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno poskytnutí přehledu všech odvolacích a přezkumných řízení vedených KÚPK v letech 2008 až 2009, pokud jejich předmětem bylo rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byl stanoven účel stavby (ať již jde o rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o zkušebním provozu, rozhodnutí o změně v užívání nebo jiný druh rozhodnutí) k provozu pilařského závodu (pořez kulatiny, výroba stavebního či truhlářského řeziva). S tím, že pro každé řízení mělo být uvedeno označení stavby, číslo jednací, oprávněnou úřední osobu, název stavebního úřadu, označení jeho rozhodnutí (č.j., datum), označení žadatele (jméno a příjmení nebo název, IČO), označení odvolatele, resp. osoby, která dala podnět k přezkumnému řízení (jméno a příjmení nebo název, IČO) a označení konečného rozhodnutí KÚPK (č.j., datum).

K uvedené žádosti KÚPK sdělil, že odbor regionálního rozvoje (příslušný k vedení těchto řízení), nevedl v letech 2008 – 2009 žádné odvolací nebo přezkumné řízení, které by se týkalo pilařského závodu.