Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - pozice tajemník hejtmana

14. září 2018 09:50, aktualizováno 08:50, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 6. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno o poskytnutí následujících informací (citujeme):

„Jaké je zařazení pracovníka na pozici tajemník hejtmana či osobní tajemník hejtmana, název pozice, jaká je uvedena v pracovní smlouvě zaměstnance na pozici tajemník hejtmana či osobní tajemník hejtmana, uveďte katalogové číslo pracovního zařazení

Jaká je pracovní náplň na pozici tajemník hejtmana či osobní tajemník hejtmana

Je pracovní smlouva tajemníka hejtmana či osobního tajemníka hejtmana na dobu určitou nebo neurčitou

Jaké vzdělání má pracovník, který pracuje na pozici tajemník hejtmana či osobní tajemník hejtmana  střední  nebo vysokoškolské 1., 2. nebo 3. stupně?

Bylo vedeno na pozici tajemník hejtmana výběrové řízení? Pokud ano, kolik bylo uchazečů na tuto pozici  a jaké měli vzdělání. Pokud výběrové řízení neproběhlo, uveďte z jakého důvodu neproběhlo.

Uveďte jaké benefity může využívat pracovník na pozici tajemník hejtmana či osobní tajemník hejtmana

Služební telefon  případně i k soukromým účelům               ano     ne

Služební notebook případně i k soukromým  účelům           ano      ne

Služební vozidlo případně i k soukromým účelům                ano     ne

Home office                                                                     ano     ne, pokud ano případně v jakém rozsahu v počtech dnů v týdnu

Zvyšování kvalifikace v rámci trvání pracovního poměru krajského úřadu (zda studuje nebo studoval při zaměstnání u krajského úřadu střední či vysokou školu), zda mu je nebo bylo poskytováno v rámci pracovního poměru studijní volno. Pokud ano v jakém rozsahu v počtu dnů za celé studium.

Uveďte platové podmínky pracovníka na pozici tajemník hejtmana ke dni 1.9.2018 v jednotlivých částkách:

tarifní třída a skupina

výše osobního ohodnocení

Uveďte, v jaké výši  (částky za jednotlivé měsíce) byly vyplaceny odměny pracovníku na pozici tajemník hejtmana či osobní tajemník hejtmana v jednotlivých měsících roku 2017 a v prvním až osmém měsíci roku 2018“

K předmětu žádosti odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK sdělil, že pracovní pozice tajemníka hejtmana Plzeňského kraje ani pozice osobního tajemníka hejtmana Plzeňského kraje není na KÚPK zřízena.