Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - porušení mlčenlivosti dle zákona o zdravotních službách

29. června 2017 13:40, aktualizováno 12:40, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 15. 6. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě které byly požadovány  následující informace:

 1. zda váš úřad uložil v období od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2017 sankci za správní delikt dle ust. § 118, odst. 3 písm d) zákona č., 372/2011 Sb., o zdravotních službách (ZZS), tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost mlčenlivosti dle ust. § 51 ZZS,
 2. a pokud uložil, prosím o stručnou informaci o vašem rozhodnutí v této struktuře:
  1. spisová značka věci,
  2. stručný popis jednání, v němž úřad shledal porušení povinnosti mlčenlivosti (lze ocitovat např. výrokovou část rozhodnutí),
  3. uložená sankce,
  4. zda bylo proti rozhodnutí podáno odvolání,
  5. zda rozhodnutí nabylo právní moci.

KÚPK k žádosti sdělil, že dle jejího obsahu měl patrně žadatel na mysli delikt podle § 117 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který KÚPK, odbor zdravotnictví, v období od 1. 1. 2015 do 15. 6. 2017 neprojednával. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle § 51 zákona o zdravotních službách nebyla tak uložena v uvedeném období žádná sankce poskytovateli zdravotních služeb.