Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - počet vychovatelek/vychovatelů zaměstnaných v Plzeňském kraji na prvním stupni ZŠ a jejich zařazení do platových tříd

08. prosince 2017 10:45, aktualizováno 09:45, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 15. 11. 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou byly požadovány informace o celkovém počtu vychovatelek/vychovatelů zaměstnaných v Plzeňském kraji na prvním stupni základních škol a jejich zařazení do platových tříd. Informace měly být poskytnuty vyplněním tabulky přiložené žadatelem.  

KÚPK k žádosti o poskytnutí informace sdělil – poskytl informace částečně a poskytl doprovodnou informaci:

Platová třída

Počty vychovatelů/ek

Platová třída 8

 1,00

Platová třída 9

10,32

Platová třída 10

  0,00

Celkem

11,32

Školy a školská zařízení podle povahy své činnosti vedou kromě jiného personální a mzdovou dokumentaci. Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): „Ministerstvo, popřípadě jím zřízená právnická osoba sdružuje pro statistické účely a pro účely plnění dalších povinností stanovených ministerstvu tímto zákonem údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. g) a i) a odstavci 3 písm. c) a f); údaje uvedené v odstavci 2 písm. f) a odstavci 3 písm. d) se sdružují v anonymizované podobě. Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení předávají údaje z dokumentace a školních matrik a další údaje nezbytné pro stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělávání a vzdělávací soustavy ministerstvu, popřípadě jím zřízené právnické osobě. Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje ministerstvo, předávají tyto údaje v podobě statistických informací také krajskému úřadu, v případě škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.“

Zpracovatelským místem statistických informací je tedy pro organizace zřizované Plzeňským krajem odbor školství, mládeže a sportu KÚPK, pro organizace zřizované obcí odbor školství příslušného úřadu obce s rozšířenou působností.

Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny počty vychovatelů na 1. stupni základních škol zřizovaných Plzeňským krajem, a to dle § 16 odst. 9 školského zákona. Jedná se o vychovatele ve třídách bez rozlišení, zda se jedná o 1. stupeň nebo 2. stupeň ZŠ, neboť tak podrobné informace k dispozici KÚPK nemá.

Školy zřízené církvemi a soukromé školy nevyplňují všechny výkazy o personálním a mzdovém zabezpečení. Zaměstnancům soukromých škol se nevyplácí plat, ale mzda, takže tito zaměstnanci nejsou zařazováni do platových tříd. Výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat podle ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Školy zřizované obcí dané informace KÚPK nepředávají. Údaje z dokumentace škol sdružuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro statistické účely a pro účely plnění dalších povinností stanovených ministerstvu. Školy a školská zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí předávají tyto údaje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, a též v podobě statistických informací také příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.