Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.

24. dubna 2018 12:30, aktualizováno 11:30, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 28. 3. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno v souvislosti s činností společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. (dále jen „NPK“), o poskytnutí následujících informací:

  1. informace o smluvní úpravě vztahů mezi Plzeňským krajem a NPK (žádány byly kopie všech příslušných smluvních dokumentů a zejména kopie smlouvy o zajištění holdingových činností a příp. smluvních dokumentů tuto smlouvu doplňujících nebo ji nahrazujících);
  2. informace o hospodaření NPK, resp. krajského zdravotnického holdingu v období let 2012 – 2017 členěném na jednotlivé kategorie: schválený rozpočet výdajů na daný rok a výše skutečně vyčerpaných finančních prostředků (žádány byly kopie výročních zpráv krajského zdravotnického holdingu 2012 – 16, bohužel tyto nejsou řádně dle zákona zveřejněny např. na webových stránkách krajského zdravotnického holdingu);
  3. informace zda byly uskutečněny nějaké kontroly nebo nezávislé audity hospodaření krajského zdravotnického holdingu, resp. NPK a pokud ano, tak s jakými výsledky (žádána byla kopie výstupů a závěrů těchto kontrol).

K bodu 1. žádosti KÚPK žadateli poskytl informace, tj. kopie smluv včetně jejich dodatků, v listinné podobě a zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace v částech týkajících se osobních údajů, jež jsou uvedeny na kopiích předmětných smluv (vč. jejich dodatků). 

K bodu 2. žádosti KÚPK žadateli poskytl informace o čerpání rozpočtu z rozpočtové oblasti Zdravotnictví (tabulka – „Čerpání rozpočtu rozp. obl. Zdravotnictví – položka Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a. s.“) v listinné podobě a v případě dalších informací o hospodaření NPK mu doporučil obrátit se přímo na NPK.

K bodu 3. žádosti KÚPK sdělil, že kontroly hospodaření NPK nebyly ze strany Plzeňského kraje provedeny. Nezávislé audity proběhly v rámci ověření účetních závěrek NPK.