Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb. - přestupky podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

20. srpna 2018 09:50, aktualizováno 08:50,

Dne 16. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena elektronická žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) v tomto znění:

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informace:

Sdělení počtu případů, v nichž výše uvedený úřad z důvodu přestupku dle § 114/1a, 115/1a, 117/1a, 117/1b, 117/1c a 117/3e zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů:

  1. zahájil správní řízení z důvodu přestupku,
  2. nepravomocně uznal vinným ze spáchaní přestupku,
  3. pravomocně uznal vinným ze spáchaní přestupku.

Jestliže výše uvedený úřad postupoval, jak je vymezeno výše, žádám o sdělení počtu případů uvedených pod jednotlivými písmeny a), b), c), a dále žádám o sdělení spisových značek a zaslání naskenovaných pravomocných i nepravomocných rozhodnutí o přestupku, včetně sdělení, zda se jedná o rozhodnutí pravomocné či nepravomocné. Souhlasím s nutnou anonymizací rozhodnutí v rozsahu osobních údajů, které nelze poskytnout, a v tomto rozsahu tedy není nutné žádost o informace odmítat. Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány".

Na základě následně zaslané výzvy k doplnění žádosti o informace podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) InfZ pod č. j. PK-KDS/3189/18, ze dne 23. 7. 2018, v níž byl žadatel vyzván, aby určil období, za něž tyto informace žádá, doplnil, že žádá o poskytnutí informací za časové období od účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do současnosti, tj. do dne vyřízení žádosti.

KÚPK poskytl k žádosti dne 15. 8. 2018 následující informaci:

KÚPK, odbor zdravotnictví (příslušný k projednávání předmětných přestupků) zahájil správní řízení z důvodu přestupku dle ustanovení § 114 odst. 1 písm. a), § 115 odst. 1 písm. a), § 117 odst. 1 písm. a),  písm. b), písm. c) a § 117 odst. 3 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, za požadované období celkem ve 29 případech. Ve všech těchto případech byla obviněná osoba uznána vinou. Z toho v 27 případech pravomocně a ve 2 případech nepravomocně. Konkrétně:

  • v roce 2013 ve 2 případech – obě rozhodnutí o přestupku jsou pravomocná (sp. zn.: ZN/269/ZDR/13, ZN/226/ZDR/13),
  • v roce 2014 ve 13 případech – všechna rozhodnutí o přestupku jsou pravomocná (sp. zn.: ZN/395/ZDR/13, ZN/11/ZDR/14, ZN/172/ZDR/13, ZN/60/ZDR/14, ZN/62/ZDR/14, ZN/59/ZDR/14, ZN/61/ZDR/14, ZN/69/ZDR/14, ZN/75/ZDR/14, ZN/135/ZDR/14, ZN/138/ZDR/14,      ZN/156/ZDR/14, ZN/178/ZDR/13),
  • v roce 2015 v 5 případech – všechna rozhodnutí o přestupku jsou pravomocná (sp. zn.: ZN/79/ZDR/15, ZN/89/ZDR/15, ZN/93/ZDR/15, ZN/99/ZDR/15, ZN/178/ZDR/15),
  • v roce 2016 v 8 případech – z toho 6 rozhodnutí je pravomocných a 2 nepravomocná (sp. zn.: ZN/19/ZDR/16, ZN/88/ZDR/15, ZN/68/ZDR/16, ZN/70/ZDR/16, ZN/97/ZDR/16, ZN/53/ZDR/16, ZN/177/ZDR/15, ZN/99/ZDR/16),
  • v roce 2017 v 1 případě – rozhodnutí je pravomocné (sp. zn.: ZN/317/ZDR/17).

Požadovaná anonymizovaná rozhodnutí byla poskytnuta v elektronické formě. Vzhledem k obsáhlosti a objemu dat nejsou zveřejněna.