Informace o vydávání zápisových lístků ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/

obrazek
08. listopadu 2016 09:01, aktualizováno 10. ledna 2019 06:28, Eva Kolerusová

V případě, že je uchazeč přijat na střední školu ke vzdělávání v denní formě studia, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole odevzdáním zápisového  lístku  řediteli  školy,  který  rozhodl  o  jeho  přijetí  ke vzdělávání, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

  • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
  • uchazeč  již  uplatnil  zápisový  lístek  v  rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou  zkouškou  a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

Nepotvrdí-li    uchazeč    odevzdáním    zápisového    lístku   úmysl  vzdělávat  se ve střední  škole,  zanikají  posledním  dnem  lhůty  právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Povinnost odevzdání zápisového lístku se nevztahuje na formy vzdělávání: večerní, dálková, distanční, kombinovaná, pro obory nástavbového studia, zkráceného  studia  s  výučním listem,  zkráceného  studia s maturitní zkouškou a v případě přijetí do vyššího ročníku SŠ.

Každý žák 9. třídy základní školy obdrží jeden zápisový lístek na své základní škole do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě podání přihlášky ke studiu do oboru s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový  lístek  krajský  úřad  příslušný  dle  místa  trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Vydání zápisového lístku

Zápisový lístek si uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může vyzvednout osobně v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň,  Odbor  školství,  mládeže  a  sportu,  3.  patro,  číslo  dveří  P  308,  tel.: 377 195 447.

Úřední hodiny pro vydávání zápisových lístků:

pondělí, středa

7:00 - 16:00

úterý, čtvrtek

7:00 - 14:00

pátek

7:00 - 12:00

Pokud se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nemohou dostavit osobně, je možné zápisový lístek vydat a zaslat prostřednictvím poštovních služeb, na základě vyplněné písemné žádosti (viz příloha).

Žádost musí být řádně a čitelně vyplněna. V případě nečitelných či neúplných informací nemůže být zápisový lístek vydán.

V  případě  ztráty,  nebo  zničení  zápisového  lístku  si  může  uchazeč  zažádat o vydání náhradního  zápisového lístku vyplněním žádosti o vydání náhradního zápisového lístku a čestného prohlášení (viz příloha).

Soubory ke stažení