Implementace péče o území soustavy Natura 2000 v Plzeňském kraji – II. část

obrazek
26. července 2019 13:52, aktualizováno 12:52, Ing. Jana Němečková

Implementace péče o území soustavy Natura 2000 v Plzeňském kraji – II. část

Cílem projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblasti 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, bylo dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Plzeňském kraji a splnění povinností vyplývajících ze Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V rámci projektu bylo v terénu označeno 28 evropsky významných lokalit, a to v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů.

Stav projektu: ukončený
Ukončení udržitelnosti projektu: 14. 10. 2018
Ukončení realizace projektu: 14. 10. 2013
Celkové náklady projektu: 247 990 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 247 990 Kč
Výše podpory:  247 990 Kč