Implementace péče o území soustavy Natura 2000 v Plzeňském kraji

obrazek
26. července 2019 13:45, aktualizováno 12:45, Ing. Jana Němečková

 

Implementace péče o území soustavy Natura 2000 v Plzeňském kraji

Cílem projektu financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu životní prostředí 2007 – 2013, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, primární oblasti 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, bylo zajištění podkladů pro vyhlášení schválených 25 evropsky významných lokalit a zajištění podkladů pro naplnění povinnosti monitoringu podle Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Stav projektu: ukončený
Ukončení udržitelnosti projektu: 31. 10. 2016
Ukončení realizace projektu: 31. 10. 2011
Celkové náklady projektu: 4 613 964,50 Kč
Způsobilé výdaje projektu: 4 538 964,50
Výše podpory:  4 538 964,50 Kč