Geografický informační systém Plzeňského kraje

obrazek
26. června 2008 08:38, aktualizováno 20. března 2014 15:31, Michal Souček

1. Vývoj

    Geografický informační systém Plzeňského kraje je budován již od vzniku novodobých krajů, tj. od roku 2001. Postupem času se stal robustním nástrojem pro podporu rozhodování a propagaci Plzeňského kraje. Jedná se komplexní systém, který obsahuje širokou škálu dat, programového a hardwarového vybavení, za účelem poskytnutí co nejkvalitnější služby pro zaměstnance úřadu, spolupracující subjekty a širokou veřejnost. GIS Plzeňského kraje je založen na jednotném datovém skladu a širokém spektru lehkých aplikací vytvářených dle individuálních požadavků uživatelů. Seznam volně přístupných mapových služeb najdete na adrese http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/vsechny-mapy/. Pro pokročilejší uživatele jsou k dispozici produkty ArcGIS 10.2.

2. Současné programové vybavení

 • Serverové technologie: 2 mapové servery (internetový a intranetový) s ArcGIS Server 9.3, ArcIMS 9.3; Datové úložiště - ArcSDE 9.3 nad MS SQL 2005
 • Desktop: ArcGIS 9.3 (ArcGIS for Desktop Basic, ArcGIS for Desktop Advanced) + nadstavby Data Interoperability, Network Analyst, Publisher; KOKEŠ; MISYS

3. Personální obsazení

4. Hardwarové vybavení

 • Konfigurace serverů: virtualizované prostředí několika serverů
 • Pracovní stanice v min. konfiguraci CPU 3 GHz, RAM 8 GB, HDD 2 x 700 GB
 • Velkoformátový plotr Hewlett-Packard DesignJet 800
 • Velkoformátový skener Hewlett-Packard DesignJet 815mfp
 • Přijímače GPS GeoExplorer CE GeoXT a GPS Pathfinder Pocket Receiver

5. Rozvojové dokumenty

6. Řešené významné projekty

 • Mapování tématických dat - Jednotlivé projekty, které mají zajistit tématická data pro potřeby Plzeňského kraje. Jedná se například o autobusové zastávky a linky, cyklotrasy, regionální ÚSES, atd.
 • Územně analytické podklady v Plzeňském kraji - Cílem projektu je zajistit jednotné pořízení územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností a kraje, jejich aktualizaci, prezentaci a poskytování. Zároveň zajistit datovou, programovou a odbornou podporu pro tvorbu ÚAP v kraji.
 • Metainformační systém Plzeňského kraje - Cílem projektu bylo vytvořit aplikaci pro pořizování, aktualizaci a prezentaci metadat o všech datech a informacích, které Plzeňský kraj používá.

 • Ortofotomapa - cílem projektu je mít k dispozici každé 3 roky aktualizovanou barevnou ortofotomapu celého území kraje v co nejvyšší kvalitě a pro co nejširší okruh uživatelů (kraj, obce, zřizované organizace, školy, veřejnost).
 • Historické ortofoto - Cílem projektu bylo postupně zajistit ortofotomapu z leteckých měřických snímků z období 1947 - 1962. V současné době jsou využívana data CENIA.

7. Naši dodavatelé

    ArcData Praha, s.r.o.; Vars Brno a.s.; T-Mapy spol. s r.o.; Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.; GEODIS Brno, spol. s r.o.; Georeal spol. s r.o.; Central European Data Agency, a.s.; Geotronics Praha, s.r.o.; Mapy.cz a další

8. Významné datové zdroje

Český úřad zeměměřický a katastrální - komplexní datová základna od katastru nemovitostí přes data RZM10, RZM50, ZABAGED; Geografická služba Armády České republiky - DMÚ 25, RETM 25, RETM 50, RETM 100, RETM 250;Central European Data Agency, a.s. - ArcČR 150, Silniční síť Streat NET; ŘSD a.s. - Silniční databanka Ostrava; ČSÚ - soubor správních hranic, adresní body a řada dalších dat. Kompletní seznam dat je k dispozici v metainformačním systému Plzeňského kraje na adrese http://metis.plzensky-kraj.cz.  

9. Aktivní účast na akcích a konferencích

    Pravidelně se účastníme akcí: Internet ve státní správě a samosprávě; Geoinformace ve veřejné správě; Územní plánování a GIS a Setkání uživatelů firmy ESRI

10. Získaná ocenění

 • EGOVERNMENT THE BEST 2013 - KPMG - 3. místo v kategorii krajů    
 • Konference ISSS 2002 - 1. místo v soutěži Geoaplikace roku 2001 - Projekt Navigace vozidel IZS
 • Územní plánování a GIS na Bítově v roce2006 - 1. místo v soutěži posterů
 • Konference ISSS 2004 - Zlatý erb 2004 - Zvláštní cena odborné poroty za portál Plzeňského kraje a publikování dopravních informací