Formuláře k oprávnění k poskytování zdravotních služeb

obrazek
30. března 2012 14:54, aktualizováno 19. října 2020 12:31,

Nové oprávnění
Žádost o udělení oprávnění (dle § 18 odst. 1 zákona o zdravotních službách) je součástí tohoto článku, jako příloha v elektronické podobě a žadatel k žádosti o udělení oprávnění předloží potřebné dokumenty dle § 18 odst. 2 zákona o zdravotních službách (některé jsou přílohou článku).

Změna oprávnění
Poskytovatel zdravotních služeb je povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu všechny změny týkající se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění a předložit o těchto změnách doklady, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl (§ 21 zákona o zdravotních službách). Žádosti o změnu oprávnění jsou přílohami k tomuto článku.

Odejmutí oprávnění
V případě, že chce ukončit poskytování zdravotních služeb, je povinen zažádat nejméně 60 dnů předem.

Přerušení poskytování zdravotních služeb
Je možné nejdéle na dobu 1 roku, povinnost oznámit nejpozději 60 dnů předem. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc. Po dobu přerušení je poskytovatel povinen zajistit předání kopie zdravotní dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotní dokumentace nově zvolenému poskytovateli. Pokračování v poskytování zdravotních služeb je poskytovatel povinen písemně oznámit krajskému úřadu. Pokračování v poskytování zdravotních služeb po přerušení je poskytovatel povinen písemně oznámit, a to nejpozději 15 dnů přede dnem, k němuž hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Pokračování v poskytování zdravotních služeb v případě úmrtí poskytovatele
Zemře-li poskytovatel a nejde-li o osobu uvedenou v § 16 odst. 2 zákona o zdravotních službách (fyzická osoba poskytující zdravotní služby pouze ve zdravotnickém zařízení provozovaném jiným poskytovatelem), může na základě jeho oprávnění pokračovat v poskytování zdravotních služeb jiná fyzická osoba nebo právnická osoba - podmínky jsou uvedeny v § 27 zákona o zdravotních službách. V poskytování zdravotních služeb musí být pokračováno nejpozději do 60 dnů ode dne úmrtí poskytovatele.


Každý držitel registrace nestátního zdravotnického zařízení se považuje za poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách a může podle tohoto zákona poskytovat zdravotní služby bez časového omezení.


Kontaktní osoby :

Kateřina Majerová – tel. 377 195 593, e-mail: katerina.majerova@plzensky-kraj.cz- zdravotnická zařízení s místem provozování na území okresu Plzeň-město

Jiřina Rubášová – tel. 377 195 773, e-mail: jirina.rubasova@plzensky-kraj.cz- zdravotnická zařízení s místem provozování na území okresu: Klatovy, Plzeň-sever, Rokycany

JUDr. Ladislav-Michael Wallis, Ph.D. - tel. 377 195 613, e-mail: ladislav-michael.wallis@plzensky-kraj.cz- zdravotnická zařízení s místem provozování na území okresu: Domažlice, Plzeň-jih, Tachov

Soubory ke stažení