Ekonomické řízení příspěvkových organizací

23. října 2015 10:40, aktualizováno 09:40, JUDr. Ivana Houšková

Dne 26. září 2015 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je věnována ekonomickému řízení příspěvkových organizací.

 

K Vaší žádosti Vám KÚPK sděluje následující:

 

Plzeňský kraj nemá žádný centralizovaný ekonomický informační systém pro své příspěvkové organizace k dispozici.

 

Plzeňský kraj, který je zřizovatelem příspěvkových organizací, nezajišťuje vedení účetnictví těchto organizací ani nemá pro jím zřízené organizace jednotný software (dále jen „SW“) pro vedení účetnictví. Příspěvkové organizace si sjednávají licence k účetním a jiným SW aplikacím individuálně, dle svých aktuálních potřeb a požadavků. Obdobně při vykazování údajů vůči centrální evidenci účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“), předávají příspěvkové organizace datové soubory generované jejich účetními SW v zákonem požadovaných formátech do centrálního systému prostřednictvím Plzeňského kraje (zřizovatele), který před jejich odsouhlasením do CSÚIS provede jejich formální, nikoli věcnou kontrolu. Příspěvkové organizace si rovněž sledují plnění zřizovatelem schválených ročních rozpočtů individuálně sami u sebe, přičemž k tomu využívají různé, jimi pořízené SW aplikace (např. MS Excel aj.).

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, je příspěvková organizace Plzeňského kraje, která má největší příjmy z rozpočtu Plzeňského kraje.

 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, je právním nástupcem bývalých příspěvkových organizací Správa a údržba silnic Klatovy, Správa a údržba silnice Domažlice, Správa a údržba silnic Kralovice, Správa a údržba silnic Rokycany, Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Správa a údržba silnic Stříbro, které se ke dni 1. lednu 2011 sloučily do příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, na kterou jako na univerzálního právního nástupce přešly v plném rozsahu všechna práva, závazky (povinnosti) a majetek slučovaných organizací.

 

Uvedených šest bývalých příspěvkových organizací uzavřelo smlouvu "o dodání, užívání, aktualizaci a update ekonomických programů" se společností SOFT - PC s.r.o., se sídlem Nad Dubinkou 1631, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO:27539491.

 

Pouze dodáváme, že společnost SOFT - PC s.r.o. je autorem softwarových produktů – ekonomických programů, naimplementovaných a užívaných na Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizaci, a na bývalých příspěvkových organizacích.  Jedná se o kompletní programy pro vedení účetnictví – finanční účetnictví, účetnictví vnitropodnikové, banku, dodavatelé-odběratelé, elektronické platby, pokladny, Evidence skladového hospodářství, Mzdová agenda, personalistika, program pro rozúčtování mzdových nákladů a pojistného, Evidence DHNM včetně účetních a daňových odpisů a evidence pozemků, Evidence OOPP a DDHNM, Střediskový deník s pořizováním a převodem dat do účetnictví a mezd, Evidence docházky, cestovného, pracovních výkazů, Doprava s evidencí výkonů vozidel, spotřeby PHM, jeho vyúčtování a evidence vozových sešitů.