Dotazy k ubytování v soukromí

09. července 2015 08:20, aktualizováno 07:20, JUDr. Ivana Houšková

Z dopisu žadateli vyjímáme:

Žádáte o některé z níže uvedených informací:

1. Sdělení počtu KÚPK zaznamenaných subjektů provozujících na základě živnostenského oprávnění na „ubytovací služby“ a/nebo „hostinskou činnost“ služby tzv. „ubytování v soukromí“, které splnily svou zákonnou ohlašovací povinnost podle § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 455/1991 Sb.“) za uplynulý rok 2014 a za poslední období roku 2015.
 

2. Sdělení počtu KÚPK zaznamenaných subjektů, které byly kontrolovány za rok 2014 a první čtvrtletí roku 2015 (viz živnostenská kontrola).
 

3. Sdělení jakým způsobem provádí KÚPK dohled nad dodržováním povinnosti dané § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.
 

4. Sdělení, kolik osob se zabývá kontrolou a dozorem nad plněním povinnosti dané § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., tedy ve vztahu k předmětnému živnostenskému oprávnění.
 

5. Sdělení, jaké sankce a v jaké struktuře a počtu ukládáte živnostníkům/právnickým osobám při zjištění nesplnění povinnosti dané § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb. (případně rozmezí do jaké výše je sankcionujete) a kolik sankcí (včetně struktury a výše) jste udělili v roce 2014 a v prvním čtvrtletí roku 2015.

K Vaší žádosti o poskytnutí informací úvodem sdělujeme, že krajský živnostenský úřad, který je oddělením Odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK neprovádí registraci podnikatelů ani živnostenskou kontrolu dle zákona č. 455/1991 Sb., neboť tato činnost je zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů svěřena obecním živnostenským úřadům, vůči nimž pak krajský živnostenský úřad vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost. Požadované informace jsou proto poskytnuty pouze v takovém rozsahu, který umožňují sestavy vygenerované z údajů vedených o podnikatelích v živnostenském rejstříku.

Ad 1)
Provozovny ubytovacích zařízení nejsou v živnostenském rejstříku členěny podle jednotlivých kategorií ubytování (hotel, motel, kemp, ubytovna apod.) a vzhledem k tomu, že ubytovací služby je možné poskytovat jak na základě řemeslné živnosti Hostinská činnost, tak v rámci živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pod oborem činnosti č. 55 Ubytovací služby, nelze ze živnostenského rejstříku získat požadovaný údaj o počtu podnikatelů provozujících v kraji tzv. „ubytování v soukromí“, kteří oznámili provozovnu v r. 2014 a za poslední období roku 2015.

Z dostupných dat uvádíme, že v roce 2014 bylo na obecních živnostenských úřadech v rámci Plzeňského kraje oznámeno zahájení provozování živnosti Hostinská činnost celkem v 1067 provozovnách a v roce 2015 doposud to bylo 452 provozoven. Zahájení provozování činnosti Ubytovací služby v provozovně bylo v roce 2014 oznámeno ve 161 případě a v roce 2015 se dosud jednalo o 89 případů.

Ad 2)
Podle dostupných údajů v živnostenském rejstříku vedeném v informačním systému Registru živnostenského podnikání bylo ze strany obecních živnostenských úřadů v Plzeňském kraji kontrolováno v roce 2014 celkem 422 a v 1. čtvrtletí 2015 celkem 88 podnikatelů s provozovnou k hostinské činnosti. U provozoven provozovaných činnost ubytovací služby na základě volné živnosti pak bylo provedeno 69 kontrol v r. 2014 a 23 kontrol v 1. čtvrtletí 2015.

Ad 3)
Jak bylo shora uvedeno, krajský živnostenský úřad neprovádí kontrolu dodržování povinnosti dané § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.

Ad 4)
viz předchozí odpověď

Ad 5)
Krajský živnostenský úřad není ze zákona oprávněn provádět živnostenskou kontrolu podnikatelských subjektů a není tedy rovněž kompetentní k ukládání sankcí při zjištění nesplnění předmětné zákonné povinnosti. Požadovanými údaji krajský živnostenský úřad nedisponuje ani ve vztahu k obecním živnostenským úřadům.