Dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017

13. září 2017 10:00, aktualizováno 09:00, JUDr. Ivana Houšková

Žádány byly tyto informace:

  1. Konkretizovat pojem „míra naplnění kritérií stanovených Pravidly dotačního programu“.
  2. Jmenný seznam lidí v komisi, která rozhodla o neudělení dotace.
  3. Seznam publikačních titulů, které dotaci obdržely, v jaké ji obdrželi výši, jaká je jejich technická specifikace včetně nákladu, jejich obsah, jejich autory a vydavatele, jak je zajištěna jejich distribuce. Jaký prospěch tyto dotované knihy přinesou Plzeňskému kraji.
  4. Z jakých financí Plzeňského kraje je financována kniha o rumburské kauze (zdravotní sestra, která byla neprávem obviněna z vražd pacientů), která nemá s Plzeňským krajem nic společného, autorky senátorky doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc.? Jaká je technická specifikace knihy, včetně nákladů a jak je zajištěna její distribuce? Jaký prospěch tato kniha financovaná úřadem kraje přinese Plzeňskému kraji?

 

Následuje vyjádření k jednotlivým bodům žádosti:

ad 1)

Při hodnocení míry naplnění kritérií vycházela hodnotící komise ze schválených „Pravidel pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017“, a to z článku II., odst. 2 – přínos pro obor (umělecká či odborná úroveň díla), působnost z územního hlediska (míra souvislosti projektu s Plzeňským krajem), obsahové a formální zpracování projektu, reálnost a rozsah projektu včetně přiměřenosti nákladů.

Při hodnocení doporučila hodnotící komise poskytnout dotaci 6 projektům, ve všech případech se jedná o původní autorskou tvorbu.

ad 2)

Hodnotící komise byla schválena usnesením Rady Plzeňského kraje č. 407/17 dne 20. března 2017 ve složení: předseda komise: Mgr. Martin Baxa, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče, členové komise: JUDr. Marcela Krejsová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku, Ing. Alena Svobodová, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK, Ing. Markéta Čekanová, předsedkyně Střediska západočeských spisovatelů, z. s., Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace. Tato komise nerozhodovala o udělení či neudělení dotace, pouze doporučila poskytnout či neposkytnout dotaci Radě Plzeňského kraje, která rozhodla svým usnesením č. 781/17 dne 26. června 2017. Usnesení Rady i Zastupitelstva Plzeňského kraje jsou pravidelně zveřejňována na portálu Plzeňského kraje, viz http://usneseni.kr-plzensky.cz/Vzhled/UsneseniRada.aspx

ad 3)

Seznam poskytnutých dotací byl zaslán v příloze k poskytnutí informací spolu se stručným popisem předmětu žádosti. Přílohy nejsou pro svoji rozsáhlost přiloženy. Co se týče „prospěchu“, který přinesou podpořené knihy Plzeňskému kraji, znovu opakujeme, že byly podpořeny původní autorské projekty, které dle mínění hodnotící komise korespondují s důvody podpory specifikované v článku I. výše zmíněných Pravidel dotačního programu. Dále byly připojeny „Anotace a specifikace publikovaného díla“ šesti úspěšných žadatelů o dotaci. Zde nejsou připojeny pro svoji rozsáhlost.

ad 4)

Připravovaná kniha doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., pod názvem „Bylo nás (také) pět“ byla podpořena rovněž z dotačního programu „Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2017“, a to částkou ve výši 75.000 Kč. Autorka knihy je plzeňskou rodačkou, která se pokusila díky své odbornosti přiblížit nejen plzeňským čtenářům případ „závažnou událost, která mohla znamenat tragédii pro vzdělanou a zkušenou zdravotní sestru ve věku 50+, a i pro její dospělou dceru. Mohlo dojít k bezprecedentnímu justičnímu omylu, který by zřejmě těžko někdo ex post identifikoval a zjednal nápravu“, jak uvedla autorka. V případě této podpořené knihy se jedná o literaturu faktu, která je obecně mezi čtenáři velmi oblíbena.

V případě Vaší otázky „jaký prospěch tato kniha financovaná úřadem kraje přinese Plzeňskému kraji“ chceme znovu deklarovat, že podpora z tohoto nového dotačního programu by měla primárně mířit na podporu literární tvorby. Cílem programu není žádná finanční návratnost, ale podpora regionálních autorů při jejich autorské tvorbě nebo autorů, kteří ve své literární tvorbě zachycují náš region. I s ohledem na omezený rozsah finančních prostředků (pro letošní rok byla vyčleněna částka 700 tis. Kč) byla v prvním kole podpořena původní autorská díla.

Ve zbylé části tohoto bodu odkazujeme na bod 3.