Doklady potřebné k držení a chovu chráněných živočichů (nejen CITES)

obrazek
21. prosince 2016 16:03, aktualizováno 15:03, Mgr. Bc. Jana Hrdá

Druhy chráněné v ČR, tj. kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené (ZCHD - zvláště chráněné druhy) jsou uvedeny v příloze III ve vyhlášce  č. 395/1992 k zákonu č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v aktuálním znění) - jejich držení a chov jsou zákonem zakázány, ale je možné je chovat na základě výjimky podle § 56 zákona 114/1992, kterou v odůvodněných případech uděluje místně příslušný krajský úřad.

V případě, že je živočich z těchto seznamů odchovaný v zajetí je možné požádat na příslušném krajském úřadu o tzv. osvědčení o vzetí do evidence podle § 54 odst. 4-10 zákona 114/1992 Sb., tj. osvědčení o tom, že živočich byl odchován v zajetí z legálně získaných rodičů a nepochází z volné přírody.

Některé druhy jsou ZCHD a zároveň CITES, potom je nutné mít buď výjimku ze zákazu komerčních činností  (viz níže) nebo osvědčení o vzetí do evidence.

Kromě ZCHD jsou podle evropské legislativy chráněni také všichni ptáci vyskytující se ve volné přírodě EU (směrnice č. 79/409/EHS tzv. Směrnice o ptácích). K jejich držení a chovu je rovněž potřeba povolení, a to podle § 5 b zákona 114/1992 Sb. Jedná se o tzv. odchylný postup. Tento doklad vydává příslušný obecní úřad nebo obec s rozšířenou působností (ORP). Bez povolení tedy nelze chovat ani vrabce či kosa... Ale i tyto běžné druhy, pokud jsou odchované v zajetí, může vzít příslušný obecní úřad nebo obec s rozšířenou působností do evidence podle § 54 odst. 4-10 zákona 114/1992 Sb..

Zákon č. 100/2004 Sb. v aktuálním znění (zákon CITES), chrání druhy zařazené do příloh CITES. CITES je mezinárodní úmluva, již podepsalo více než 180 zemí světa, které se rozhodly chránit druhy ohrožené nadměrným lovem a sběrem pro primárně komerční účely. CITES podle ohrožení jednotlivé druhy řadí do příloh I-III (aktuální seznam lze nalézt na www.cites.org). Česká republika je členem EU a ta se ochranu stanovenou úmluvou CITES ještě zpřísnila. Zařadila ohrožené druhy do příloh A-D (http://www.mzp.cz/cz/cites_aktuality), přičemž v příloze A jsou nejpřísněji chráněné druhy (víceméně odpovídá příloze CITES I, ale zahrnuje i druhy ohrožené na území EU, tj. např. všechny přirozeně se vyskytující dravce a sovy na území EU včetně např. káně lesní či poštolky obecné, které nejsou dle naší legislativy ani ZCHD a spadají pouze do obecné ochrany). Pokud má chovatel druh z přílohy A, je při obchodních činnostech povinen mít výjimku ze zákazu komerčních činností, na jejímž základě je možné s jedincem komerčně nakládat (§ 15 a zákona č. 100/2004). Tato výjimka je nezbytná ke komerčnímu nakládání s exemplářem, ale slouží i jako doklad o legálním původu v rámci celé EU a rovněž nahrazuje osvědčení podle § 54 odst. 4 -10 zákona 114/1992 Sb. Na druhy z přílohy A, na které se nevztahuje zákaz komerčního využívání (tj. není k nakládání s nimi potřeba výjimka z obchodních činností) jsou uvedeny v příloze X nařízení 865/2006. Většina druhů z přílohy také podléhá registrační povinnosti dle § 23 zákona č. 100/2004. K povinné registraci lez nalézt více informací zde: /clanek/co-lze-vyridit-na-krajskem-urade.

Při chovu a držení chráněných druhů živočichů je nutné pamatovat také na veterinární předpisy, zejména  vyhlášku č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Mezi tyto druhy patří například druhy dravců a sov a je k nim třeba mít povolení k chovu. Více informací lez nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy:                                                                  http://eagri.cz/public/web/svs/portal/pohoda-zvirat-welfare/chov-zvirat-vyzadujici-zvlastni-peci/.

 

Soubory ke stažení