Činnot KÚPK dle zákona č. 106/1999 Sb. od 1. července 2015 do 26. října 2015

13. listopadu 2015 09:17, aktualizováno 08:19, JUDr. Ivana Houšková

Žádáno bylo o poskytnutí následujících informací za vymezené období (od 1. července 2015 do 26. října 2015):

 

1.    Kolik odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace bylo  předloženo obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)?

 

2.    Kolik stížností na postup při vyřizování žádostí o informace bylo předloženo obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu?

 

3.    V kolika případech bylo o odvoláních proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace předaných obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona rozhodnuto

a) tak, že odvolání se zamítá a rozhodnutí povinného subjektu se potvrzuje?

b) jiným výrokem rozhodnutí než zamítnutím odvolání a potvrzením rozhodnutí povinného subjektu?

 

4.    V kolika případech bylo o stížnostech na postup při vyřizování žádostí o informace předložených obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona rozhodnuto

a) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. a) zákona?

b) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. b) zákona?

c) způsobem uvedeným v § 16a odst. 6 písm. c) zákona (v případech týkajících se výkonu přenesené působnosti obce)?

d) způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. a) zákona?

e) způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. b) zákona?

f) způsobem uvedeným v § 16a odst. 7 písm. c) zákona?

 

5.    Které úřední osoby vyřizovaly jménem Krajského úřadu Plzeňského kraje odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  předložená obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona a které úřední osoby vyřizovaly jménem tohoto úřadu stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace předložené obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona?

 

6.    Kolik odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  předložených obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16 odst. 2 zákona, se týkalo práva člena zastupitelstva obce na informace dle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a jednalo se tedy o případ, kdy při vyřizování žádosti včetně odvolání bylo postupováno dle zákona podpůrně?

 

7.    Kolik stížností na postup při vyřizování žádostí o informace předložených obcemi (jejich orgány)  Krajskému úřadu Plzeňského kraje jako nadřízenému orgánu dle § 16a odst. 5 zákona se týkalo práva člena zastupitelstva obce na informace dle § 82 písm. c) zákona o obcích a jednalo se tedy o případ, kdy při vyřizování žádosti včetně stížnosti bylo postupováno dle zákona podpůrně?

 

K jednotlivým bodům žádosti uvádíme:

 

  1. Devět odvolání.

 

  1. Sedmnáct stížností.

 

  1. a) V jednom případě.

b) V devíti případech.

 

  1. a) V pěti případech.

b) V pěti případech.

c) V žádném případě.

d) V jednom případě.

e) V jednom případě.

f) V šesti případech.

V jednom případě byla stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace vyřízena jiným způsobem.

 

  1. Odvolání a stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace vyřizovali Mgr. Drahomíra Janoušková, JUDr. Ivana Houšková, Ing. Milan Šustr a Mgr. Daniela Wohlmuthová.

 

  1. Žádné odvolání se tohoto práva netýkalo.

 

  1. Jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace se týkala tohoto práva.

 

Poznámka: Některá odvolání či některé stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace byly doručeny před vymezeným obdobím a vyřízeny ve vymezeném období.