Centrální nákup si připomíná 10 let činnosti

obrazek
11. října 2019 11:48, aktualizováno 10:48, Bc. Eva Mertlová

U příležitosti 10 let činnosti Centrálního nákupu, organizace zřizované Plzeňským krajem, bylo v sále SOU elektrotechnického Plzeň představeno nové logo organizace a ředitelka Jana Dubcová poděkovala za jejich činnost pro organizaci zaměstnancům. Slavnostního dopoledne se zúčastnili také členové Rady Plzeňského kraje.

Centrální nákup, příspěvková organizace, byl zřízen Plzeňským krajem dne 27. července 2009 především za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek a administrace nadlimitních, podlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu. Organizace také zajišťuje poradenství v oblasti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně souvisejících předpisů. Tyto služby jsou poskytovány pro Plzeňský kraj a všechny organizace jím zřízené nebo ovládané. Centrální nákup administruje veřejné zakázky rovněž pro jiné zadavatele, zejména pro obce v Plzeňském kraji.

Posláním organizace je realizovat zadávací a poptávková řízení na dodávky, služby a stavební práce v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a jinými právními předpisy. Zakázky jsou vyhlašovány jak centrálně pro více dílčích zadavatelů, tak individuálně, kdy Centrální nákup administruje veřejnou zakázku pro konkrétního zadavatele na základě příkazní smlouvy o zastoupení. Pro Plzeňský kraj a organizace jím zřízené nebo ovládané jsou služby poskytovány bezplatně, ostatním zadavatelům jsou účtovány služby podle ceníku. 

Pří zadávání veřejných zakázek Centrální nákup zohledňuje potřeby organizací Plzeňského kraje a dodržuje zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Vedle  toho je snahou efektivně, účelně a hospodárně nakládat s prostředky Plzeňského kraje. Díky centralizovanému zadávání vybraných komodit se dosahují významné úspory a jsou sjednoceny smluvní vztahy napříč organizacemi Plzeňského kraje. Profesionální administrací je minimalizováno riziko sankcí ze strany ÚOHS a kontrolních orgánů.

Fotogalerie

    

Hlavní činnosti

Centrální zadavatel - dle § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; jedná se o centralizované zadávání podlimitních, nadlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky a služby pro více organizací Plzeňského kraje na základě smluv o centralizovaném zadávání

Administrátor - dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; bezplatné zastoupení zadavatele PK při administraci zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce na základě příkazní smlouvy

Vedlejší

Administrátor VZ malého rozsahu – dle Směrnice Rady PK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek; bezplatné zastoupení zadavatele PK při administraci poptávkových řízení veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce na základě příkazní smlouvy

Administrátor pro jiné zadavatele – dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; úplatné zastoupení jiných zadavatelů (obce, města, organizace) při administraci zadávacích a poptávkových řízení podlimitních, nadlimitních a zakázek malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce na základě příkazní smlouvy

Administrace nabídkových řízení v dopravě – zastoupení objednatele Plzeňského kraje při administraci nabídkového řízení na zajištění vlakového dopravce podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění

Poradenství, konzultace, metodická pomoc -  bezplatné poradenské a právní služby organizacím Plzeňského kraje v oblasti veřejných zakázek; tvorba vzorů formulářů a smluv, zpracování stanovisek, odpovědí na dotazy kontrolních orgánů a poskytovatelů dotace, reakce na námitky, vyjádření v přezkumném řízení před ÚOHS, analýza spotřeby organizací, výběr vhodných komodit k centralizovanému zadávání; školení o veřejných zakázkách a systému E-ZAK

Cíle

 • Profesionální a bezchybná administrace všech druhů veřejných zakázek
 • Dodržování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při postupu podle zákona a ve vztahu k dodavatelům
 • Dosahování finanční úspory z rozpočtu kraje při centralizovaném zadávání a administraci veřejných zakázek
 • Sjednocení smluvních vztahů a postupů napříč organizacemi Plzeňského kraje
 • Prosazování elektronizace a moderních postupů v procesu administrace veřejných zakázek, které vedou ke zrychlení, efektivitě a přehlednosti
 • Minimalizace rizik v důsledku sankcí ze strany ÚOHS a kontrolních orgánů, snaha o maximální čerpání dotace z operačních programů
 • Průběžná odborná příprava vlastních pracovníků i zaškolení zájemců z řad organizací Plzeňského kraje

 

 • Úspory za dobu činnosti – celková úspora za 10 let – přes 1.5 miliardy Kč 

Administrováno bylo přes 2 721 veřejných zakázek.

Nejvýznamnější projekty

Centrální zakázky

 • Jednotný elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek – vybrán EZAK – kvalitní a funkční nástroj, intuitivní, jednoduché používání – pro PK a jeho organizace
 • Nákup energií – elektřina, plyn – na komoditní burze – již 6 kol v letech 2011-2019
 • Mobilní telefonie Plzeňského kraje (nadlimitní zakázky, 3 kola v letech 2011 až 2019, poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb)
 • Pevná telefonie Plzeňského kraje (nadlimitní zakázky, 3 kola v letech 2011 až 2019, poskytování pevných hlasových a datových telekomunikačních služeb
 • Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj (systém pro nadlimitní VZ, 2013 – 2017, 238 výzev, dodávky ICT, počítačů a SW)
 • Zakázky pro zdravotnická zařízení – diagnostické reagencie, medicinální plyny, parenterální výživa, inkontinenční pomůcky, dětské pleny a další.
 • Další centrálně soutěžené komodity: ICT, tonery, kancelářské potřeby, papírová hygiena, kancelářský papír a další.

Nejvýznamnější zakázky kraje:

Dodávka počítačového tomografu pro Stodskou nemocnici, a.s. a Rokycanskou nemocnici, a.s. (NL, 2015, hodnota 36 000 000 Kč bez DPH, dodávka CT pro dvě nemocnice)

Klatovská nemocnice – II. etapa – dokončení: Dodávky zdravotnické technologie, nábytku, IT a ost. vybavení, vč. souvisejících staveb. prací spojených s montáží, umístěním a uvedením do provozu a dále dokončovací stavební práce v budově a areálu nemocnice (NL, 2012, hodnota 331 000 000 Kč bez DPH, dostavba Klatovské nemocnice ve 2. etapě)

Novostavba objektu Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (PL, 2012, hodnota 109 287 599 Kč bez DPH, nová budova Zdravotnické záchranné služby na Borech)

Sanace kontaminovaného území Plzeň – Libušín (NL, 2013, hodnota 49 mil. Kč, odstranění ekologických škod v areálu bývalé prádelny v Plzni na Slovanech)

Dodávka sanitních vozů a technologického vybavení výjezdových skupin pro ZZS PK

Transformace CSS Stod - III. Etapa – desítky veřejných zakázek v sociální oblasti, výstavba domů a bytů pro sociálně znevýhodněné občany

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň + vnitřní vybavení – jediná hala, výukové centrum svého druhu v Plzeňském kraji

Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (NL, 2018-2019, přes 110 zakázek, 4 kola soutěže, 80 mil. Kč, dodávky přístrojů pro nemocnici z projektu IROP)

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče (NL, 2017-2019, 23 zakázek, 40 mil. Kč, dodávky přístrojů pro nemocnici z projektu IROP)

Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice (NL, 2018-2019, 7 zakázek, 40 mil. Kč, dodávky přístrojů pro nemocnici z projektu IROP)

Modernizace návazné péče – laboratorní technika (NL, 2018, hodnota 51 mil. Kč, dodávka laboratorní techniky pro Klatovskou, Stodskou a Domažlickou nemocnici)

Výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj (nadlimitní zakázky, vydávání časopisu v letech 2013 až 2019)

Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS – Dodávka technologie (NL, 2013, PH 41 mil. Kč, vybavení dispečinku ZZSPK)

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – Terénní programy (NL, přes 20 zakázek v sociální oblasti, 2011 až 2015)

Zajištění lékařských služeb pro Plzeňský kraj (nadlimitní zakázky v letech 2013 až 2019, pohotovost pro děti a dospělé, záchytka, zubní pohotovost)

Mediální komunikace pro Plzeňský kraj (podlimitní zakázky, 2015-2016, propagace PK v tisku, rozhlase a televizi)

Dodávka sanitních vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu PK (nadlimitní zakázky v letech 2012 až 2019, dodávka, opravy, servis sanitek pro ZZSPK)

Poskytování odborné zdravotnické péče v oblastech PK (nadlimitní zakázky v letech 2011 až 2017, zajišťování zdravotnické péče v jednotlivých oblastech PK)

Kybernetická bezpečnosti IS a modernizace systému (nadlimitní zakázky, 2018 – 2019, zkvalitnění informačního systému ZZSPK)

Speciální nabídková řízení v dopravě:

Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kařez – Rokycany – Plzeň - Klatovy) v letech 2020 – 2035 (NL, 2018, hodnota 4 000 000 000 Kč bez DPH, nabídkové řízení v dopravě, provoz vlaků na lince Klatovy-Plzeň-Beroun, jedna z první úspěšných zakázek tohoto typu v ČR)