Archeologické nálezy

15. března 2005 16:57, aktualizováno 06. června 2017 12:43, Mgr. Pavlína Steidlová

 

Dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů musí být o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

O archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí zvláštní předpisy.
K této problematice viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Další informace naleznete na stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR http://www.arup.cas.cz/?cat=442.