Aktuální stav přípravných prací - únor 2012

obrazek
29. února 2012 11:48, aktualizováno 10:48,

 

Přípravné práce

Přípravné práce na vytvoření EDM probíhají již od roku 2009 dle předem stanoveného harmonogramu. Veškeré tyto přípravné práce probíhají v projektovém území EDM, které se rozkládá na území tří států – České republiky, Svobodného státu Bavorsko a Republiky Rakousko. Projektové území má celkovou rozlohu cca 60.000 km2, žije v něm více jak 6 mil. obyvatel.  Regiony v projektovém území celkem tvoří hrubý národní produkt v hodnotě 25.808 EUR na hlavu, což je částka, která daleko přesahuje průměr EU.

Většina přípravných prací je spolufinancována z evropských prostředků, konkrétně z programů přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Česká republika – Rakouská republika a Svobodný stát Bavorsko – Rakouská republika.

V rámci přípravy byla nejprve provedena Analýza sítí Evropského regionu Dunaj-Vltava (dokončena v dubnu 2011). Cílem této analýzy bylo v komplexním smyslu ukázat a zmapovat přeshraniční sítě v projektovém území EDM a poskytnout relevantní aspekty síťování v kontextu celého EDM.

Po analýze sítí byla provedena Analýza potenciálů Evropského regionu Dunaj-Vltava (dokončena v prosinci 2011), jejímž cílem bylo najít silné a slabé stránky, šance a rizika EDM. Dále pak definovat potenciály a možné budoucí aktivity EDM.

Tyto dvě dílčí analýzy byly doplněny ještě o Analýzu možných právních forem Evropského regionu Dunaj-Vltava (dokončena v srpnu 2011). Cílem této dílčí analýzy bylo posoudit jednotlivé možné právní formy pro EDM. Konkrétně byly posouzeny organizační formy v souladu s mezinárodním právem (Madridská dohoda, Karlruherská dohoda), Evropské sdružení pro územní spolupráci dle Nařízení (ES) č. 1082/2006 a kooperace bez právně předepsaného rámce (Evropského hospodářské zájmové sdružení, Správní spolupráce dle práva EU, ústní dohody popř. pracovní sdružení).

V současné době probíhají práce na dokumentu Plánu strategií a opatření Evropského regionu Dunaj-Vltava, který má být hotov v březnu tohoto roku. Tento plán strategií a opatření by měl nabídnout lehce čitelný celkový přehled o výsledcích analýzy sítí a potenciálů, o cílech a strategických zásadách a o akčních oblastech a projektových úlohách v jednotlivých budoucích polích působnosti EDM.

Průběh a forma založení

Vlastní založení EDM je plánováno na červen letošního roku. Vlastní akt založení by měl proběhnout v Horním Rakousku. EDM prozatím vznikne jako kooperace bez právně předepsaného rámce (gentleman agreement), konkrétně jako pracovní společnost podle vzoru Mezinárodní Bodamské konference. Vznikne tedy uskupení bez právní subjektivity, jehož členové podepíší společně Stanovy Evropského regionu Dunaj-Vltava.